Třídní vzdělávací plán Světlušky

 1. Třídní vzdělávací plán Světlušky 2023/24

 

Třídní plán vychází ze školního vzdělávacího programu, kde jsou uvedeny jednotlivé tematické celky, cíle, kompetence i nabídky činností. Plán je připraven pro děti tříleté až šestileté.

 

V letošním školním roce nás opět provází žabák Ferda se svými muškami Emušáky a pomáhá nám učit se vyjadřovat pocity.

 

Tematické celky

 1. Hrajeme si s kamarády 

 2. Hry s podzimními barvami 

 3. Hrou ledovou oblohou

 4. Jarní hrátky 

 5. Hravě kolem světa 

 

1. tematický celek: Hrajeme si s kamarády 

 

 • Já a moji noví kamarádi

 • Pravidla chování

 • Já a moje rodina (starý/mladý, malý/velký), každý jsme jiný a každý něco dělá

 • Jak to u nás vypadá? Jak vypadá můj dům a jaká je moje adresa? Jak to vypadá u skřítků

 

Cíle výchovně vzdělávací práce:

Adaptace dětí ve třídě, učíme se jména nových kamarádů, já a moje značka, kde mám uloženy své věci, kde je můj šuplík, seznámení s prostředím školky a uspořádáním center aktivit, úkony osobní hygieny a sebeobsluhy, tvorba a dodržování dohodnutých pravidel, bezpečné a slušné chování ve školce, doma i venku, rozvíjení slovní zásoby, koordinace pohybu a slov při pohybových hrách, udržování rytmu. Představujeme svoji rodinu, kdo ji tvoří, kde pracují maminka a tatínek.  Orientace v prostoru a čase, poznávání nejbližšího okolí, tématické výlety do okolí.

 

Rozvoj klíčových kompetencí dětí:

* klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí (kompetence k učení)

* všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí (kompetence k řešení problémů)

* dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky – řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými (komunikativní kompetence)

* chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižováním lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou (sociální a personální kompetence)

* zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje (činnostní a občanské kompetence)

 

Vzdělávací obsah:

* vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu (oblast dítě a jeho tělo)

* zvládnout sebe obsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (oblast dítě a jeho tělo)

* mít povědomí o významu péče o čistotu zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy (oblast dítě a jeho tělo)

* pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno (oblast dítě a jeho psychika – jazyk a řeč)

* učit se nová slova a aktivně je používat (oblast dítě a jeho psychika – jazyk a řeč)

* vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (oblast dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace)

* vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (oblast dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace)

* odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory (oblast dítě a jeho psychika – sebepoznání, city, vůle)

* prožívat radost ze zvládnutého a poznaného (oblast dítě a jeho psychika – sebepoznání, city, vůle)

* navazovat kontakty dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho (oblast dítě a ten druhý)

* dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla (oblast dítě a ten druhý)

* uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (oblast dítě a společnost)

* začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti (oblast dítě a společnost)

* vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje prožitky (oblast dítě a společnost)

* orientovat se bezpečně ve známém prostředí (oblast dítě a svět)

* orientovat se ve struktuře nejbližší rodiny (rodiče, prarodiče, sourozenci)

* zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma i v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (oblast dítě a svět)

* pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (oblast dítě a svět)

 

Navrhované projekty, tvůrčí dílny/ jiné aktivity:

Výlet do lesa: stavba domečků pro skřítky

 

Anglická část:

Colours and shapes, labels, kindergarten (daily) routines, my house, classroom objects, my family, jobs, landscape, clothes, my house, city places, pets

 • Anglická slovní zásoba k danému tématu

 • Učíme se představit

 • Učíme se pojmenovat emoce

 • Učíme se pojmenovat místnosti ve školce a činnosti, které v nich děláme
2. tematický celek: Hry s podzimními barvami 

 • Ovoce a jeho sklizeň

 • Barvy vládnou

 • Země se ukládá ke spánku

 • Svátky podzimu

 

Cíle výchovně vzdělávací práce:

Podzimní les - rozvoj estetického vnímání prostřednictvím přírodních krás, poznávání stromů a lesních plodů, sběr přírodního materiálu a tvorba z něj. Osvojení si jednoduchých pracovních postupů. Ochrana přírody, uvědomění si sounáležitosti s přírodou a pochopení vzájemných vazeb.

Fixace barev a tvarů

Rozvoj pojmů a plynulé komunikace (vyprávění s dopomocí..)

Sledování společenského dění svátků a tradic (Oslava sv. Martina, oslava Halloweenu)

 

Rozvoj klíčových kompetencí dětí:

* má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

* zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární i matematické souvislosti

* průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

* ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje;v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

* spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

 

Vzdělávací obsah:

* koordinovat lokomoci a další pohyby a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou (oblast dítě a jeho tělo)

* ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem (oblast dítě a jeho tělo)

* porozumět slyšenému – zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách (oblast dítě a jeho psychika – jazyk a řeč)

* sledovat a vyprávět příběh (oblast dítě a jeho psychika – jazyk a řeč)

* vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení (oblast dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazii, myšlenkové operace)

* vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech – konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických i ve slovních výpovědích k nim (oblast dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace)

* uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je (oblast dítě a jeho psychika – sebepoznání, city a vůle)

* rozhodovat o svých činnostech (oblast dítě a jeho psychika – sebepoznání, city a vůle)

* spolupracovat s ostatními (oblast dítě a ten druhý)

* vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc – chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod. (oblast dítě a ten druhý)

* uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi – zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc apod. (oblast dítě a společnost)

* chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí (oblast dítě a společnost)

* vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí;mít elementární povědomí o existenci různých národů, kultur, zemí, o planetě Zemi, vesmíru (oblast dítě a svět)

* všímat si změn a dění v nejbližším okolí (oblast dítě a svět)

 

Anglická část:

Autumn harvest - vegetable and fruit, transport, culture, dance, autumn nature and colours, Halloween

 • Slovní zásoba k danému tématu

 • Počasí 
 • Rozdělení ovoce a zeleniny

 • Počítání 1-10,

 • Vyjmenovat dny v týdnu ve správném pořadí

 

Navrhované projekty, tvůrčí dílny/ jiné aktivity:

Oslava Halloweenu

 

3. tematický celek: Hrou ledovou oblohou - Vánoce 

 • Čas adventu – čas těšení a příprav

 • Mikuláš

 • Vánoční příběh

 • Vánoční tvoření

 

Cíle výchovně vzdělávací práce:

Seznámení s tradicemi Vánoc, porovnání tradic v různých zemích.  Tematické rozvíjení slovní zásoby, zdokonalování koordinace jemné a hrubé motoriky. Rozvoj estetického cítění pod vlivem předvánočního času, vnímání uměleckých a kulturních podnětů, vytváření esteticky příjemného prostředí, umět přijmout a respektovat názory druhých. Poznávání písmen a číslic, utváření jednoduchého rýmu. Pochopení významu minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

 

Rozvoj klíčových kompetencí dětí:

* má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech    a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

*   zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární i matematické souvislosti

*průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

* ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje;v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

* spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je  zachovávat

 

Vzdělávací obsah:

*  koordinovat lokomoci a další pohyby a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou (oblast dítě a jeho tělo)

* ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem (oblast dítě a jeho tělo)

* porozumět slyšenému – zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách (oblast dítě a jeho psychika – jazyk a řeč)

*  sledovat a vyprávět příběh (oblast dítě a jeho psychika – jazyk a řeč)

* vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení (oblast dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazii, myšlenkové operace)

*  vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech – konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických i ve slovních výpovědích k nim (oblast dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace)

* uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je (oblast dítě a jeho psychika – sebepoznání, city a vůle)

*  rozhodovat o svých činnostech (oblast dítě a jeho psychika – sebepoznání, city a vůle)

* spolupracovat s ostatními (oblast dítě a ten druhý)

* vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc – chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod. (oblast dítě a ten druhý)

* uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi – zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc apod. (oblast dítě a společnost)

*  chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí (oblast dítě a společnost)

*  vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí;mít elementární povědomí o existenci různých národů, kultur, zemí, o planetě Zemi, vesmíru (oblast dítě a svět)

*   všímat si změn a dění v nejbližším okolí (oblast dítě a svět)

 

Navrhované projekty, tvůrčí dílny/ jiné aktivity:

 • Mikulášské nadělování

 • Vánoční besídka

 • Tvůrčí dílny: Zdobení stromečku, pečení cukroví

 • Vánoční nadílka

 

Anglická část:

Christmas, traditions, carols

 • Slovní zásoba k danému tématu

 • Porovnáváme, jak se slaví Vánoce u nás a ve světě 

 • Učíme se vyjádřit, co máme rádi a co se nám líbí

 • Zpíváme koledy 

 

 tématický celek: Hrou ledovou oblohou - pohádková zima

 • Vítáme nový rok 

 • Jak se dělí rok, roční období, měsíce

 • Zima a zimní sporty
 • Pohádky 

 • Masopust

 

Cíle výchovně vzdělávací práce:

Orientace v prostoru i v čase. Vědět, jak se oblékat v zimě, jak se bezpečně chovat při zimních sportech. Období dlouhých večerů a čtení pohádkových příběhů. Umět naslouchat a citově reagovat. Umět rozlišovat reálný svět od světa fantazie, umět rozlišit dobro a zlo dle chování postav v pohádkách. Dokázat převyprávět krátký text, seznamovat se s ilustrátory dětských knih. Chápat morální ponaučení příběhů a bajek. Naučit se získávat potřebné informace z různých dostupných zdrojů, umět vést rozhovor.

 

Rozvoj klíčových kompetencí dětí:

* učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

*  nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

* ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

*   je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem

* chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost, podnikavost jsou přínosem, a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

 

Vzdělávací obsah:

* rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých (oblast dítě a jeho tělo)

* mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc. Kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod. (oblast dítě a jeho tělo)

*  sledovat očima zleva doprava (oblast dítě a jeho psychika – jazyk a řeč)

* projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon (oblast dítě a jeho psychika – jazyk a řeč)

* zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité – odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti (oblast dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace)

* být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem (oblast dítě a jeho psychika – sebepoznání, city a vůle)

* chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc – pro sebe o pro jiné (oblast dítě a ten druhý)

*  přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství (oblast dítě a ten druhý)

* setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním (oblast dítě a společnost)

* pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů – les, louka, rybník apod. (oblast dítě a svět)

 

Anglická část:

seasons, months, fairy tales, mountains, winter, winter clothes, Polar lands 

 • Slovní zásoba k danému tématu

 • Učíme se vyjmenovat měsíce, roční období a dny v týdnu ve správném pořadí

 • Porovnáváme rozdíly ročních období

 • Poznáváme různou slovní zásobu z příběhů

 • Učíme se porovnávat velikosti, popisovat různé vlastnosti (hard, soft, light, heavy, ...) 

 

Navrhované projekty, tvůrčí dílny či nadstandardní aktivity:

 • Masopustní rej: tanec v maskách

 • Vyhánění zimy (Morena/ svícení sluníčkama - přivolání jara)

 • Koulovačka: Papírová a sněhová bitva - sportovní zápolení / hod koulí,přenos koulí k metě, hod papírovou koulí na cíl,do koše atd.5. tematický celek: Jarní hrátky

 • Příroda se probouzí

 • Co dělají rostliny, zvířata (návrat ptáků)

 • Lidové zvyky a pranostiky

 • Aprílové počasí

 • Velikonoce 

 • Voda

 

"Vstávej semínko hola la, bude z tebe fiala! "

 

Cíle výchovně vzdělávací práce: prohlubovat vědomosti, schopnosti a dovednosti na základě prožitkového učení chápat jednotlivé a jevy a procesy v přírodě dbát ochrany životného prostřední přiblížit význam knihy a dětské knihy, svět zábavy.

Vnímat probouzející se jarní přírodu a její barevnost všemi smysly. Umět pojmenovat a poznat zvířata a jejich mláďata. Poznávat běžné druhy rostlin - stromy i květiny a pozorovat jejich proměny a vývoj. Úcta k životu ve všech jeho formách. Umět rozhodovat o svých činnostech, radovat se z výsledků své práce, umět přijmout neúspěch, prohru. Rozvíjet touhu pomáhat si navzájem. Učit se vážit si sám sebe. Poznat různé formy oslav příchodu jara, probouzení přírody, oslava života.

 

 

 • Rozvoj klíčových kompetencí dětí:

  • * učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo;dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

  • * nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

  • *ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

  • * je schopno chápat, že lidé a zvířata jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem

  • * chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost, podnikavost jsou přínosem, a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají

  • * svoje nepříznivé důsledky

 

 • Vzdělávací obsah:

 • * Všímat si změn v jarní přírodě - rostliny, zvířata, voda.

 • * Mít povědomí o ochraně přírody

 • * naučit se vnímat změny počasí (oblékání)

 • * sledovat očima zleva doprava (oblast dítě a jeho psychika – jazyk a řeč)

  • * projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon (oblast dítě a jeho psychika – jazyk a řeč)

  • * zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité – odhalovat podstatne znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti (oblast dítě a jeho

* psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace)

* být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem (oblast dítě a jeho psychika – sebepoznání, city a vůle)

* přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství (oblast dítě a ten druhý)

 • * setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní děti (oblast dítě a společnost)

 • * aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující m poznat rozmanitost kultur – účast dětí na divadelních a filmových představení, návštěv výstav, příležitostí k seznámení dětí s tradicemi a zvyky daného kulturního prostředí (oblast dítě a společnost)

 • * pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů – zahrada, les, louka, rybník apod. (oblast dítě a svět)

 • * jarní práce na zahradě, zahradníkovo nářadí

 • * ekologicky motivované hravé aktivity – eko hry (oblast dítě a svět)

 

 

Navrhované projekty, tvůrčí dílny/ jiné aktivity:

 • Setí osení / klíčení semínek květin

 • Velikonoce - malování vajíček. Výtvarné tvoření

 • Jarmark

 

Anglická část:

Easter, spring nature, insects, food, drinks

 • Slovní zásoba k danému tématu

 • Jarní příroda 
 • Tradice Velikonoc

 

 Já a moje tělo 

 • Lidské tělo

 • Proč je dobré zdravě jíst a pravidelně cvičit

 • Zdraví, nemoc, první pomocCíle výchovně vzdělávací práce:

Poznat své tělo, pojmenovat jeho části. Zajímat se o zdravý životní styl. Zajímat se o duševní zdraví, duševní hygienu. Hodnotit své chování a vyvarovat se extrémních projevů nálad a emocí.

Vnímat pozitivně lidi odlišné kultury a rasy. Spolupracovat ve skupině, chovat se empaticky.

 

 • Rozvoj klíčových kompetencí dětí:

* Ovládá dovednosti spojené se získanými zkušenosti a uplatňuje je v praktických situacích

* Dokáže se rozhodovat

* Naučí se rozlišovat řešení, která vedou k vytčenému cíli

* Rozpozná nevhodné chování a nezdravé životní návyky

* Učí se toleranci k pocitům druhých

* Uvědomuje si své fyzické možnosti

* Zná svoje silné a slabé stránky

* Uplatňuje zásady zdravého životního stylu

 

 • Vzdělávací obsah:

* Porozumění funkce jednotlivých částí lidského těla a smyslů

* Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně-hygienické a zdravotně preventivní návyky

* Mít povědomí o významu čistoty, péče o zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy

* Sladit pohyb s rytmem a hudbou

* Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

* Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, rozlišovat zvuky a tóny

* Provádět aktivně činnosti podporující zdraví

* Dbát na správné držení těla

* Rozlišovat jednotlivé fáze lidského života

 

Anglická část:

body parts, health, sport & leisure, food, recycling, water cycle

 • Slovní zásoba k danému tématu

 • Rozeznáváme levou a pravou stranu

 • Rozeznáváme a učíme se slovní zásobu geometrických tvarů

 

Navrhované projekty, tvůrčí dílny/ jiné aktivity:

 • Pobyt v přírodě

 • Výtvarná výchova: Zdravý talíř, mapování těla

 • Mikrosvět

 

Voda:

 • Životodárná voda, různá skupenství vody a její význam pro lidstvo

 • Přírodní zdroje a jejich důležitost

 • Ekosystém vody

 • Koloběh vody v přírodě

 

Cíle výchovně vzdělávací práce:

Dozvědět se a prakticky prozkoumat všechna skupenství vody. Voda jako základ života, jako prostředí pro vodní živočichy, slaná i sladká voda. Seznámit se s ekologickými problémy - péče o přírodu, šetření přírodních zdrojů. Všímat si změn a dění ve svém okolí, změn v přírodě. Pochopit změny ročního období a jejich hlavní znaky. Pociťovat sounáležitost mezi živou a neživou přírodou. Zajímat se o lidské činnosti. Pochopit rozdíl mezi životem ve městě a životem v přírodě. Zvládnout problematiku oblékání a obouvání zimního oblečení. Vědět, že vše se časem vyvíjí a proměňuje. Přijímat svět pozitivně, chovat se odpovědně. Učit se řešit konflikty. Poznávat odlišné kultury - Inuité a jejich způsob života na sněhu a ledu.

 

Rozvoj klíčových kompetencí dětí:

* Má základní poznatky o světě přírody, střídání ročních období, orientace v čase

* Rozšiřování slovní zásoby o nové pojmy

* Koordinace činností ve skupině

* Rozvoj motoriky

* Upevňování hygienických návyků

* Posílení estetického cítění

* Pochopení souvislostí mezi příčinou a následkem

 

 

6. tematický celek: Hravě kolem světa 

 • Světadíly, základní fauna, flora

 • Prázdniny, cestování, kempování, u moře

 

Cíle výchovně vzdělávací práce:

Poznat africká zvířata. Objevit význam deštných pralesů pro život zvířat i lidí. Poznat rozdíly mezi životem v Evropě a v Africe. Pochopit důležitost kultury a kulturních tradic. Osvojit si některé obecné znalosti z oblasti zeměpisu. Naučit se používat knihy při vyhledávání informací. Mít základní poznatky o bezpečnosti silničního provozu. Rozvíjet obratnost při venkovních činnostech. Podnítit zájem o věci, o kterých jsme mluvili, četli si, poznávali je. Skládat části do celku a celek rozkládat na jednotlivé části. Umět vyjádřit myšlenku, formulovat otázku i odpověď.

 

 • Rozvoj klíčových kompetencí dětí:

 • * Pochopí význam vlivu životního prostředí

 • * Zná základní podmínky života na zemi

 • * Vnímá proměny světa v čase

 • * Rozezná různé rasy a kultury

 

 • Vzdělávací obsah:

* Naučit se vnímat krásu v běžných věcech v okolí (architektura, příroda, úprava okolí)

* Vnímat lidi v jejich odlišnostech

* Znát jméno obce

* Symboly ČR, mít povědomí o ostatních místech

* Mít představu o Zemi jako planetě

* Získat vědomosti o různorodosti zemského povrchu, klimatu a přírody

* Naučit se pozorovat skutečné věci a jevy v přirozených podmínkách

* Umět vyprávět o zážitcích z cest

 

Navrhované projekty, tvůrčí dílny/ jiné aktivity:

 • Návštěva botanické zahrady/ ZOO

 • Hry na doktora

 • Pozorování oblohy

 • Práce s encyklopedií

 • Hra s globusem

 

Anglická část:

Jungle animals, summer clothes,  continents 

 • Slovní zásoba k danému tématu

 • Učíme se předložky místa

 • Adverbs and adjectives

 

 

Publikována: 1.9.2017

Naposled upravena: 29.2.2024

Vytvořil(a): Šárka Johanisová

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies