Filozofie mateřské školy

Mateřská škola Angelka pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Začít spolu, do kterého se zapojila mezi prvními již v roce 1995.

Program Začít spolu vychází z teorií založených na humanistických a demokratických principech a jeho hlavním cílem je připravit děti na život ve 21. století, které je ve znamení neustálých a rychlých změn ve všech oblastech lidského bytí.

Filozofie MŠ

Poznávání světa v souvislostech, rozvoj samostatnosti a volních vlastností dítěte, to vše tvoří již v předškolním věku základy, na kterých má v budoucnu stát zdravá a sebevědomá osobnost se správnými životními návyky a postoji, která umí přijímat změny a vyrovnávat se s nimi, je schopna kriticky myslet, poznat a řešit problémy, dokáže si vybrat a nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Pro zdravý rozvoj osobnosti dítěte je podmínkou uspokojení jeho fyzických i psychických potřeb a prožití dětství v podnětném a harmonickém prostředí jako přijímaná, milovaná bytost.

Cílem MŠ je ve spolupráci s rodinou pomáhat dítěti poznat sebe sama, porozumět dění a vztahům v okolním světě, umožnit mu orientovat se v něm, pomocí postupného osvojování kompetencí, které bude ve svém životě potřebovat.

Proto neváhejte a „pojďte s námi začít spolu".

Formy práce v programu Začít spolu jsou založeny na principu integrovaného učení hrou a činnostmi. V souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV) tvoří vzdělávací obsah MŠ Angelka integrované bloky, které jsou vždy vnitřně propojeny určitým tématem. Jednotlivá témata zpravidla obsahují tematické okruhy, které sledují dílčí cíle, jež jsou naplňovány prostřednictvím nabídky rozmanitých činností.

Prostory tříd jsou uspořádány do center aktivit a nabízí podnětné tvůrčí prostředí pro práci dětí v menších skupinách. Jednotlivá centra jsou vybavena různými pomůckami souvisejícími s danou činností

 • kostky-děti zde staví z lega, dřevěných kostek, koleje k vlakům nebo silnice pro autíčka
 • manipulační hry-v tomto centru skládáme puzzle,navlékáme korálky,natloukáme dřevěné tvary na korkové podložky atd
 • ateliér-tady se děti mohou vyjádřit různými výtvarnými technikami, mají zde k dispozici různé papíry, látky, vlnu, barvy, pastelky, nůžky a lepidla
 • pokusy a objevy-v pokusech a objevech zkoumáme přírodu kolem sebe, jsou zde různé přírodniny, mikroskop, encyklopedie a další pomůcky
 • knihy a písmena-v tomto centru mají děti k dispozici knížky a časopisy, vypracovávají také různé pracovní listy
 • dramatické hry-máme spoustu různých převleků, maňásky a divadelní jeviště, děti zde dramatizují různé pohádky či situace
 • hudba-k dispozici jsou hudební nástroje, které si děti mohou vyzkoušet dle vlastní libosti a doprovázejí svůj zpěv
 • tělocvik
 • domácnost-zahrnuje i kuchyňku, kde děti připravují různé pokrmy, zkouší si míchat, strouhat, krájet, zdobit atd
 • venku na zahradě - písek a voda, dřevěné zahradní prvky, hračky a sportovní náčiní.

Škola je otevřená rodičům, kteří mohou podle potřeby s dítětem ve třídě zůstat, případně se zapojit do činnosti v některém z center aktivit.
Cílem školy je umožnit každému dítěti prožít radostné dětství a rozvíjet jej po stránce fyzické, psychické i sociální v rámci jeho individuálních možností. Role učitele je chápána jako průvodce dítěte na cestě za poznáním.

Cíle programu

 • upevnění zvídavosti a přirozené chuti poznávat,
 • posílení samostatnosti a schopnosti se rozhodovat,
 • poskytnutí prostoru k tvoření a rozvíjení představ,
 • posílení zdravé sebeúcty,
 • zvýšení tolerance a úcty k druhým i k životnímu prostředí,
 • zvýšení důvěry i zlepšení dovedností v týmové spolupráci,
 • přirozené zapojení sociálně i zdravotně znevýhodněných dětí a rodin.

Publikována: 18.4.2015

Naposled upravena: 28.9.2017

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies