Poslání školní družiny

Školní družina (ŠD) tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku, rekreace žáků a dohled nad žáky.

Školní družina je zařízení pro zájmové vzdělávání žáků 1. – 4. ročníku.

Je v provozu v pracovní dny v určených prostorách školy:
 
RANNÍ DRUŽINA
Oddělení ranní ŠD pro zapsané žáky do školní družiny je v provozu od 6,30 v prostorách určených v budově Angelovova. Příchod dětí je možný do 7,40. V pozdějších hodinách nebude již dítě do ranní ŠD přijato z důvodu organizace převádění dětí na budovy Rakovského a Mladenovova. Žák musí být zákonným zástupcem osobně předán do ranní ŠD službu konající vychovatelce!
 
Ranní ŠD pro žáky z budovy Angelovova
Žáci z ranní družiny, kteří mají kmenovou třídu na budově Angelovova, jsou převáděni pověřeným pedagogickým pracovníkem, zpravidla vychovatelkou konající službu v ranní ŠD
ke společným šatnám v 7,50.
 
Ranní ŠD pro žáky z budovy Mladenovova
Žáci z ranní družiny, kteří mají kmenovou třídu na budově Mladenovova, jsou převáděni pověřeným pedagogickým pracovníkem, zpravidla vychovatelkou konající službu v ranní ŠD. Odchod v 7,40. Příchod na budovu Mladenovova do 8,00.
 
Ranní ŠD pro žáky z budovy Rakovského
Žáci z ranní ŠD, kteří mají kmenovou třídu na budově Rakovského, jsou převáděni pověřeným pedagogickým pracovníkem. Odchod z budovy Angelovova v 7,40. Příchod na budovu Rakovského do 8,00.
 
ODPOLEDNÍ DRUŽINA

Budova Angelovova
Provoz odpolední ŠD na budově Angelovova: účastníci ŠD 1.,3. a 4.tříd přecházejí po vyučování do společných prostor školní družiny, kde mají jednotlivé ročníky své zázemí. Mezi 14. - 15. hodinou nelze vyzvedávat, tento čas je určen ke společné zájmové činnosti.

Provoz ŠD na budově Angelovova končí v 17,00 hodin.
 
Budova Mladenovova
Provoz odpolední ŠD na budově Mladenovova: účastníci ŠD zpravidla zůstávají do 14,45 hodin ve svých kmenových třídách. V 15,00 hodin jsou předáváni do společného oddělení ŠD jednotlivých ročníků. Mezi 14. - 15. hodinou nelze vyzvedávat, tento čas je určen ke společné zájmové činnosti.

Provoz ŠD na budově Mladenovova končí v 17,00 hodin.
 
Budova Rakovského
Provoz odpolední ŠD na budově Rakovského: účastníci ŠD zpravidla zůstávají do 14,45 hodin ve svých kmenových třídách. Poté s pedagogickým doprovodem přecházejí do společné družiny na budovu Angelovova.

Provoz ŠD na budově Angelovova končí v 17,00 hodin.


VÝŇATEK Z DOKUMENTU - PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLE - ÚČINNOST OD 01.10.2019

Tato Pravidla pro zajištění bezpečnosti dětí a žáků (dále jen děti) ve škole (dále jen Pravidla)
jsou vydána ředitelkou školy na základě § 29 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, v
platném znění a v souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů
ve školách a školských zařízeních č.j..: MŠMT-1981/2015-1 – Minimální standard
bezpečnosti. Cílem těchto Pravidel je zajištění fyzické bezpečnosti dětí a žáků školy, a
zaměstnanců školy a to na všech pracovištích školy.


BUDOVA MLADENOVOVA

Školní družina - vyzvedávání žáků po vyučování do 14,00 hodin

Zákonní zástupci po zazvonění nahlásí jméno vyzvedávaného dítěte, vychovatelka nebo učitelka vpustí vyzvedávající osobu do budovy. Vyzvedávající osoba vyčká na příchod dítěte za 2.vstupními dveřmi, nevstupuje do šatny ani do třídy. Dítě předává vychovatelka nebo učitelka vyzvedávající osobě, 2.vstupní dveře ihned zamyká. Žáky lze vyzvedávat po vyučování do 14,00 hodin.

Od 14,00 do 15,00 nelze vyzvedávat – společná práce v družině, vycházky, převody.

V případě, že dítě musí odejít mezi 14. – 15. hodinou, zákonný zástupce napíše dítěti lístek se samostatným odchodem, na kterém bude datum, jméno dítěte, přesný čas odchodu a podpis zákonného zástupce.

Vyzvedávání žáků ze společné družiny od 15,00 hod do 17,00 hod.

Zákonní zástupci po zazvonění nahlásí jméno a třídu vyzvedávaného dítěte a vyčkají před budovou na předání dítěte vychovatelkou. Zákonní zástupci do šatny společné družiny nevstupují.


BUDOVA ANGELOVOVA

Vyzvedávání žáků bezprostředně po vyučování nebo ze školní družiny od 13,00 do
14,00hod.

Účastníci ŠD přecházejí po vyučování do družin jednotlivých ročníků, nebo na oběd a poté do ŠD. Vyzvedávající osoba zazvoní na zvonek příslušného oddělení, nahlásí jméno dítěte, třídu a vyčká na předání dítěte před vchodem.

Od 14,00 do 15,00 hod nelze děti vyzvedávat – společná práce v družině, vycházky, převody. V případě, že dítě musí odejít mezi 14. – 15. hodinou, zákonný zástupce napíše dítěti lístek se samostatným odchodem, na kterém bude datum, jméno dítěte, přesný čas odchodu a podpis zákonného zástupce.

Školní družina - vyzvedávání dětí od 15.00 do 17.00 hodin
Vyzvedávající osoby přicházejí do prostor společné ŠD brankou, která je umístěna vpravo od hlavního vchodu do školy (vchod do ranní družiny). Po zazvonění nahlásí jméno a třídu vyzvedávaného dítěte a vyčkají na předání dítěte před budovou. Děti předávají vychovatelky/vychovatelé osobně a vchod opět uzavřou. Vyzvedávajícím osobám není umožněn vstup do budovy školy.

BUDOVA RAKOVSKÉHO

Vyzvedávání dětí ze školní družiny v době po vyučování do 14.00 hod.
Zákonní zástupci po zazvonění nahlásí jméno a třídu vyzvedávaného dítěte a vyčkají před budovou na předání dítěte vychovatelkou.

Od 14.00 do 14.45 hod nelze děti vyzvedávat – společná práce v družině, vycházky, převody. V případě, že dítě musí odejít mezi 14. – 14.45 hodinou, zákonný zástupce napíše dítěti lístek se samostatným odchodem, na kterém bude datum, jméno dítěte, přesný čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Vychovatelka odvede dítě ke vchodovým dveřím, které po odchodu dítěte opět uzavře.

Ve 14.45 hod přecházejí děti do společné družiny na budovu Angelovova.
Od 15.00 hod mohou zákonní zástupci své děti vyzvedávat v prostorách společné školní
družiny na hlavní budově Angelovova.


Zázemí školní družiny

ŠD využívá školní zahradu, školní hřiště, tělocvičnu, hernu a prostory Komunitního centra. Školní zahrada, školní hřiště u budovy Mladenovova a hřiště u budovy Angelovova nejsou určeny pro veřejnost, pouze pro žáky zapsané do školní družiny. Po vyzvednutí dítěte ze školy, musí rodiče z bezpečnostních důvodů opustit areál školy.

Činnosti ŠD

ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, činností vedoucích k prevenci rizikového chování; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Náležitou pozornost věnují vychovatelky výchově ke zdravému životnímu stylu, pečlivě sledují případné projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy.
 
KONTAKTY DO ŠD:

Budova Angelovova mobil: 770119371 - v provozu od 14:30 – 17:00 h.

Budova Mladenovova mobil: 770119372  - v provozu od 14:30 – 17:00 h.

Budova Rakovského mobil: 770119373  -  v provozu do 14:30 h.
 
Do ŠD na všech budovách jsou zavedeny přímé telefony, které mohou rodiče v naléhavých případech využít. Telefony nepřijímají SMS zprávy.


Z bezpečnostních důvodů nelze dítě uvolňovat na základě telefonátu, SMS, e-mailové zprávy nebo ústního vzkazu. Účastníka zájmového vzdělávání lze uvolňovat z družiny jen podle údajů na zápisních lístcích nebo na základě písemného pokynu (pokyn musí obsahovat jméno dítěte, datum a čas, kdy má být uvolněno a podpis rodiče nebo zákonného zástupce).

Publikována: 20.4.2015

Naposled upravena: 1.9.2021

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies