Školní poradenské pracoviště POROZUMĚNÍ

Všechny nabízené standardní služby a aktivity jsou poskytovány zájemcům zdarma.

Školní poradenské pracoviště sídlí v hlavní budově školy (Angelovova 3183). Lze se na něj obrátit prostřednictvím třídního učitele, vedení školy či přímo.

Kontakt
Tel.: 261 397 117

Tým poradenského pracoviště

 • Mgr. et Mgr. Kostadin Petrov Panushev, školní/poradenský psycholog, 261 397 117, konzultace rodiče po předchozím objednání.
 • PaedDr. Iva Cichoňová, výchovný poradce a kariérové poradenství, 261 397 121, konzultace pro rodiče po předchozím objednání.
 • PaedDr. Dana Osvaldová, školní speciální pedagog, 261 397 123, konzultace pro rodiče po předchozím objednání.
 • Mgr. Michal Lokaj, školní metodik prevence rizikového chování a koordinátor pro vzdělávání cizinců, 261 397 111 (recepce školy), konzultace pro rodiče po předchozím objednání.

Velikost školy a široký záběr péče o jednotlivé žáky vyžaduje, aby se na školní psychologické a speciální pedagogické práce na ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 podílel celý tým odborníků.

Na škole působí školní psycholog, školní speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný a kariérový poradce, sociální pedagog a koordinátor pro vzdělávání cizinců.

Školní psycholog

Podpora žákům

 • individuální péče (konzultace, poradenství)
 • individuální konzultace při studijním selhávání či výchovných obtížích
 • náslechy ve vyučovacích hodinách u žáků ohrožených selháváním
 • koordinace další odborné péče
 • vedení třídních kolektivů (sám i ve spolupráci s TU) - třídnické hodiny, diagnostika třídy

Podpora rodičům

 • individuální konzultace při studijních a výchovných problémech dětí
 • poradenství (psychologické, pedagogické, karierové)
 • koordinace další odborné péče (PPP Praha 12, OSPOD, SVP, SPC, obvodní lékař, dětský psychiatr)

Podpora pedagogům

 • konzultace pro učitele
 • pomoc při vedení třídních kolektivů
 • individuální konzultace v oblasti výukových problémů a problémů s chováním žáků

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Kostadin Petrov Panushev
Pracovní doba: konzultace pro rodiče po předchozím objednání
Telefon do kanceláře: 261 397 117
Email: panushev@zsangel.cz

Školní speciální pedagog

 • reedukace specifických poruch učení
 • nápravná cvičení specifických poruch učení u žáků na prvním i druhém stupni
 • úzká spolupráce se školním psychologem a třídním učitelem při sestavování IVP
 • příprava podkladů pro speciálně pedagogická vyšetření žáků

Kontakt:

PaedDr. Dana Osvaldová
konzultace: po předchozí domluvě
Tel.: 261 397 123
Email: osvaldova@zsangel.cz

Školní metodik prevence rizikového chování

 • předává informace o problematice rizikového chování ostatním pedagogům, žákům a rodičům
 • zajišťuje a koordinuje práci jednotlivých učitelů a externích spolupracovníků v rámci prevence rizikového chování, podílí se na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů
 • provádí vyhledávání žáků s projevy rizikového chování ve třídách
 • zodpovídá za realizaci Minimálního preventivního programu
 • spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, školním psychologem, speciálním pedagogem, třídními učiteli, ostatními pedagogy, rodiči a s obvodními a krajskými metodiky prevence a protidrogovými koordinátory, s institucemi státní správy, policie a krizovými centry

Mezi rizikové jevy v chování žáků patří: šikana, násilí, záškoláctví, užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky), nelátkové závislosti (gambling, problémy spojené s nezvládnutým využíváním PC apod.), kriminalita, delikvence, vandalismus, užívání anabolik a steroidů, sexuálně-rizikové chování, rasismus, xenofobie, intolerance a antisemitismus, komerční zneužívání dětí, týraní a zneužívání dětí, poruchy příjmu potravy.

Soubory ke stažení:

Kontakt:

Mgr. Michal Lokaj
261 397 111 (recepce školy)
Email: lokaj@zsangel.cz
Konzultační hodiny: po dohodě

Výchovný poradce a kariérové poradenství

 • poskytuje konzultace pro žáky a rodiče k řešení vzdělávacích a výchovných problémů
 • ve spolupráci se školním psychologem pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (žák-učitel-rodiče), případně zajišťuje výchovná opatření v rámci školy (IVÝP, výchovná komise)
 • v této souvislosti zprostředkuje a zajišťuje spolupráci školy s odbornými pracovišti (PPP, SPC, zdravotnictví) a s orgány státní správy (kurátor pro mládež, sociální kurátor, policie, krizová centra)
 • ve spolupráci se školním speciálním pedagogem zajišťuje agendu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, integrovaných v běžných a specializovaných třídách
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky a rodiče při volbě studijního zaměření
 • zajišťuje dostupné informační materiály pro žáky k volbě studijního zaměření
 • spolupracuje s Informačním poradenským střediskem Úřadu práce
 • zajišťuje celou agendu přihlášek k přijímacímu řízení žáků na střední školy, evidenci žáků nepřijatých, s neukončenou školní docházkou, žáků se ZPS

Kontakt:
PaedDr. Iva Cichoňová
Tel.: 261 397 121
Email: cichonova@zsangel.cz
Konzultační hodiny: po dohodě

 

Koordinátor pro vzdělávání cizinců

 • zaměřuje se na práci se žáky cizinci
 • vyhledává a spolupracuje s organizacemi na podporu cizinců ve škole
 • vybírá vhodné programy pro vzdělávání cizinců
 • je v kontaktu s rodiči dětí s odlišným mateřským jazykem
 • vytváří podmínky pro zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem do třídních kolektivů

Kontakt:
Mgr. Michal Lokaj
261 397 111 (recepce školy)
Email: lokaj@zsangel.cz
Konzultační hodiny: po dohodě

Publikována: 17.4.2015

Naposled upravena: 8.4.2019

Vytvořil(a): Administrátor Webu

  Kalendář

Pondělí 19.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 20.8.

Hlavní prázdniny

Středa 21.8.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 22.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 23.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 24.8.

Hlavní prázdniny

Neděle 25.8.

Hlavní prázdniny