Školní poradenské pracoviště POROZUMĚNÍ

Všechny nabízené standardní služby a aktivity jsou poskytovány zájemcům zdarma.

Školní poradenské pracoviště sídlí v hlavní budově školy (Angelovova 3183). Lze se na něj obrátit prostřednictvím třídního učitele, vedení školy či přímo.

Kontakt
Tel.: 261 397 117

Tým poradenského pracoviště

 • Mgr. Anna-Marie Pospíšilová, školní psycholog
  Pracovní doba: pondělí 8:00-16:00, středa 8:00-17:30, čtvrtek 8:00-16:00
  Telefon do kanceláře: 261 397 117
 • Mgr. et Mgr. Kostadin Petrov Panushev, školní psycholog, Pracovní doba: středa 7:30-17:30, Email: panushev@zsangel.cz
 • PaedDr. Iva Cichoňová, výchovný poradce a kariérové poradenství, 261 397 121, konzultace pro rodiče po předchozím objednání.
 • PaedDr. Dana Osvaldová, školní speciální pedagog, 261 397 123, konzultace pro rodiče po předchozím objednání.
 • Mgr. Michal Lokaj, školní metodik prevence rizikového chování a koordinátor pro vzdělávání cizinců, 261 397 111 (recepce školy), konzultace pro rodiče po předchozím objednání.

Velikost školy a široký záběr péče o jednotlivé žáky vyžaduje, aby se na školní psychologické a speciální pedagogické práce na ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 podílel celý tým odborníků.

Na škole působí školní psycholog, školní speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný a kariérový poradce, sociální pedagog a koordinátor pro vzdělávání cizinců.

Školní psycholog

Podpora žákům

 • individuální péče (konzultace, poradenství)
 • individuální konzultace při studijním selhávání či výchovných obtížích
 • náslechy ve vyučovacích hodinách u žáků ohrožených selháváním
 • koordinace další odborné péče
 • vedení třídních kolektivů (sám i ve spolupráci s TU) - třídnické hodiny, diagnostika třídy

Podpora rodičům

 • individuální konzultace při studijních a výchovných problémech dětí
 • poradenství (psychologické, pedagogické, karierové)
 • koordinace další odborné péče (PPP Praha 12, OSPOD, SVP, SPC, obvodní lékař, dětský psychiatr)

Podpora pedagogům

 • konzultace pro učitele
 • pomoc při vedení třídních kolektivů
 • individuální konzultace v oblasti výukových problémů a problémů s chováním žáků

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Kostadin Petrov Panushev
Pracovní doba: konzultace pro rodiče po předchozím objednání
Telefon do kanceláře: 261 397 117
Email: panushev@zsangel.cz

Školní speciální pedagog

 • reedukace specifických poruch učení
 • nápravná cvičení specifických poruch učení u žáků na prvním i druhém stupni
 • úzká spolupráce se školním psychologem a třídním učitelem při sestavování IVP
 • příprava podkladů pro speciálně pedagogická vyšetření žáků

Kontakt:

PaedDr. Dana Osvaldová
konzultace: po předchozí domluvě
Tel.: 261 397 123
Email: osvaldova@zsangel.cz

Školní metodik prevence rizikového chování

 • předává informace o problematice rizikového chování ostatním pedagogům, žákům a rodičům
 • zajišťuje a koordinuje práci jednotlivých učitelů a externích spolupracovníků v rámci prevence rizikového chování, podílí se na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů
 • provádí vyhledávání žáků s projevy rizikového chování ve třídách
 • zodpovídá za realizaci Minimálního preventivního programu
 • spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, školním psychologem, speciálním pedagogem, třídními učiteli, ostatními pedagogy, rodiči a s obvodními a krajskými metodiky prevence a protidrogovými koordinátory, s institucemi státní správy, policie a krizovými centry

Mezi rizikové jevy v chování žáků patří: šikana, násilí, záškoláctví, užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky), nelátkové závislosti (gambling, problémy spojené s nezvládnutým využíváním PC apod.), kriminalita, delikvence, vandalismus, užívání anabolik a steroidů, sexuálně-rizikové chování, rasismus, xenofobie, intolerance a antisemitismus, komerční zneužívání dětí, týraní a zneužívání dětí, poruchy příjmu potravy.

Soubory ke stažení:

Kontakt:

Mgr. Michal Lokaj
261 397 111 (recepce školy)
Email: lokaj@zsangel.cz
Konzultační hodiny: po dohodě

Výchovný poradce a kariérové poradenství

 • poskytuje konzultace pro žáky a rodiče k řešení vzdělávacích a výchovných problémů
 • ve spolupráci se školním psychologem pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (žák-učitel-rodiče), případně zajišťuje výchovná opatření v rámci školy (IVÝP, výchovná komise)
 • v této souvislosti zprostředkuje a zajišťuje spolupráci školy s odbornými pracovišti (PPP, SPC, zdravotnictví) a s orgány státní správy (kurátor pro mládež, sociální kurátor, policie, krizová centra)
 • ve spolupráci se školním speciálním pedagogem zajišťuje agendu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, integrovaných v běžných a specializovaných třídách
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky a rodiče při volbě studijního zaměření
 • zajišťuje dostupné informační materiály pro žáky k volbě studijního zaměření
 • spolupracuje s Informačním poradenským střediskem Úřadu práce
 • zajišťuje celou agendu přihlášek k přijímacímu řízení žáků na střední školy, evidenci žáků nepřijatých, s neukončenou školní docházkou, žáků se ZPS

Kontakt:
PaedDr. Iva Cichoňová
Tel.: 261 397 121
Email: cichonova@zsangel.cz
Konzultační hodiny: po dohodě

 

Koordinátor pro vzdělávání cizinců

 • zaměřuje se na práci se žáky cizinci
 • vyhledává a spolupracuje s organizacemi na podporu cizinců ve škole
 • vybírá vhodné programy pro vzdělávání cizinců
 • je v kontaktu s rodiči dětí s odlišným mateřským jazykem
 • vytváří podmínky pro zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem do třídních kolektivů

Kontakt:
Mgr. Michal Lokaj
261 397 111 (recepce školy)
Email: lokaj@zsangel.cz
Konzultační hodiny: po dohodě

Publikována: 17.4.2015

Naposled upravena: 25.9.2019

Vytvořil(a): Administrátor Webu

  Kalendář