Projekt EDUGATE

Závěrečná zpráva

Projekt EDUGATE

EDUGATE – Multiligvní vzdělávání dětí v raném věku byl tříletý projekt podpořený v rámci programu Erasmus+ v období září 2016 – srpen 2019. Spojilo se šest partnerských zemí, jejichž předškolní zařízení podporují osvojování cizího jazyka v raném věku buď na základě zájmu rodičů (ČR, Slovinsko, Polsko, Lotyšsko) nebo kvůli vyššímu procentu dětí s odlišným mateřským jazykem (Itálie, Švédsko). Celý projekt měl několik dílčích výstupů: kontext vzdělávání a mapa potřeb, příklady dobré praxe, vzdělávací program, didaktické materiály pro učitele, nové odborné osnovy.


Kontext vzdělávání a mapa potřeb zjišťovala podmínky pro osvojování jazyků v raném věku a jaký postoj zaujímají učitelé. V příkladech dobré praxe jsme využívali vzájemnou inspiraci a podařilo se nám pokrýt různá pole výuky, ať se jedná o hudbu, vlastní pomůcky, rituály, příběhy, zapojení rodičů, vrstevníků a podobně. Vzdělávací program se zabýval zásadami osvojování cizích jazyků, podporou procesu a situací v jednotlivých partnerských zemích. Tvorba didaktických materiálů se ukázala jako nejpříjemnější část, kdy učitelé spojili síly a zužitkovali své dlouholeté zkušenosti. Odborné osnovy mají za hlavní cíl zahrnout přípravu v oblasti osvojování cizích jazyků do kurikula budoucích předškolních učitelů.


Jedním z největších přínosů projektu byla vzájemná inspirace při setkávání v jednotlivých partnerských zemích. Neméně důležitá část je propojení mateřských škol a univerzit na poli osvojování cizích jazyků a multikulturní náhled na předškolní vzdělávání. Naším dlouhodobým cílem je pokračovat v šíření materiálů na podporu osvojování cizího jazyka v raném věku a vzájemně si předávat nabyté zkušenosti. Veškeré informace o projektu a výstupech jsou k dispozici na webové stránce www.edugateerasmus.eu a Facebookovém profilu https://www.facebook.com/inedugate .

Publikován: 29.8.2019

Naposled upraven: 10.10.2019

Vytvořil(a): Vladimír Bílek

Podporujeme a děkujeme