Školní řád MŠ

 

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

-       Část  K – ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Schválila:

PaedDr. Iva Cichoňová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

     20. března 2019

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

 1. dubna 2019

Tato směrnice nahrazuje směrnici  - Školní řád mateřské školy platný od 1.9.2017

ČJ: ZŠ a MŠ ANGEL/000131/2019

 

 

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1.1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání.

 

1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění.

 

 1. Základní práva a povinnosti děti přijatých k předškolnímu vzdělávání

2.1. Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

2.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina základních lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

2.3. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

2.4. Povinnosti dětí přijatých do MŠ

 1. a) děti dodržují dohodnutá pravidla ve třídách
 2. b) děti se řídí pokyny učitele, udržují si pořádek ve svých věcech
 3. c) děti dodržují zásady poučení o bezpečnosti a chování, se kterými jsou seznámeny učitelkami ve třídách

 

 1. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

3.1. Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

3.2. Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v kapitole „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

 1. Povinnosti zákonných zástupců

4.1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

 

 1. a) zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy nebo školského zařízení
 2. b) zajistit, že dítě bude plnit povinnost předškolního vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
 3. b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 4. c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněno;
 5. d) omlouvat nepřítomnost dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem do 2 dnů

e)oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích.

 1. f) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

 

 

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 

 1. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 • žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • přihlášku ke stravování
 • evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem

(potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

 

Od  1.1.2017 v souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání lze do mateřské školy přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelným očkováním, pokud je pro ně předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v čase od 8,30 hod do 12,30 hod (tj. 4 souvislé hodiny denně).

 

 1. Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., Školský zákon.

 

 1. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka školy může po předchozím upozornění oznámeném písemně zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 15.1. až 15.6. tohoto školního řádu.

 1. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu opakovaného narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují školní řád, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

 

 1. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole. 

 

 1. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

 

 

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

11.1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

11.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou školy.

 

 1. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

12.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ.

12.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

12.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 

12.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci třídní učitelce.

12.5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

 1. a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 2. b) informuje telefonicky ředitelku školy,
 3. c) řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí na se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči,
 4. d) případně se obrátí na Policii ČR - podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.

Zaměstnavatel uhradí zaměstnanci plat (příp. mzdu) a příplatek za přespočetné hodiny nad stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti a má regresní nárok vůči zákonnému zástupci. Zákonný zástupce má ve smyslu § 2910 6 občanského zákoníku povinnost k náhradě škody. Škoda se podle § 2951 7 občanského zákoníku hradí v penězích a podle § 2952 občanského zákoníku se hradí skutečná škoda. Zákonný zástupce tak nahradí nejen mzdové prostředky, ale i případné další náklady.

Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má mateřská škola povinnost informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu mateřské školy. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) 10 školského zákona.

 

 

 1. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

13.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je přístupný v kanceláři MŠ.

13.2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

13.3. Ředitelka školy svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

13.4. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

 

13.5. Ředitelka školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

 1. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

14.1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce,  jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně nebo zveřejněním informací na webu školy. V případě, že rodič poskytne e-mailovou adresu, informace budou zasílány e-mailem.

14.2. V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 14.1 bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce dozor pracovníkem školy.

 

 1. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

15.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou, e-mailem nebo osobně v mateřské škole.

15.2. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky či e-mailem.

15.3. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

15.4. Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

15.5. Jestliže dítě plní povinnost předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech, pak v těchto dnech plní povinnost předškolního vzdělávání v rozsahu 4 nepřetržitých hodin.  Začátek v 8,30 hodin, konec  ve 12,30 hodin.  V ostatních provozních hodinách je vzdělávání nepovinné. Vzdělávání v době prázdnin a dnů ředitelského volna je dobrovolné.

15.6. Jestliže dítě plní povinnost předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech, pak je zákonný zástupce dítěte povinen:                                                                                

 - při předem známé nepřítomnosti dítěte povinen požádat o uvolnění dítěte ze vzdělávání na  příslušném formuláři nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem známé nepřítomnosti dítěte                        

- omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání telefonicky učiteli mateřské školy na tel. číslo:  budova Hasova   735 195 980, budova Angelovova   261 397 114, 261 397 111(recepce školy) nebo e-mailem třídnímu učiteli (skolicka@zsangel.cz, berusky@zsangel.cz, cmelacci@zsangel.cz, světlušky@zsangel.cz).                                 Zákonný zástupce omlouvá nepřítomnost dítěte ve vzdělávání první den po ukončení nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání dětí cizinců

 1. 1-3 děti cizinců podpora v rámci běžné činnosti MŠ,
 2. 4 a více děti cizinců – vytvoření skupiny pro jazykovou přípravu (nejméně 4, maximálně 8 dětí), 1 hodina týdně jazykové podpory na pracovišti MŠ.

 

 1. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole

16.1. Úhrada úplaty za vzdělávání

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve Směrnici o úplatě v MŠ.

 Od 1.9.2017 se děti, které plní povinnost předškolního vzdělávání, vzdělávají  v mateřské škole bezúplatně, a to až do zahájení povinné školní docházky.

 

 1. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci.

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 1. dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
 2. řídí se školním řádem mateřské školy,
 3. dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

18.1. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu                      od  7.00 do 17.00 hod.

18.2. V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 18.1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí  v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod.. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. Zřizovatel určí mateřskou školu, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz.

18.3. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 18.1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

18.4. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

 1. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

19.1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu (uvedené časy jsou orientační, vycházíme vždy z momentální situace ve třídách):

               7.00 – 8.30

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

               8.30  - 9.15

Pohybové aktivity, svačina, komunikativní kruh

                9.15 - 9.45

                9.45 -11.45

             11.45 -12.45

             12.45 -14.00

 

             14,15 –14,45

 Aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, práce v centrech aktivit

 Pobyt dětí venku

Oběd a osobní hygiena dětí

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

Osobní hygiena, odpolední svačina

             14.30 –17.00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

 1. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

20.1. Děti se přijímají v době od 7.00 hod do 8.30 hod. Poté se MŠ až do 12 hod  z bezpečnostních důvodů uzamyká.  Vyzvedávání dětí po obědě probíhá v čase od 12,00 do 13,00 hodin.  Budova MŠ je od 13,30 hod  do 14,30 hod uzamčená. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době.

Vstup do budovy Hasova je umožněn pomocí čipů. V době uzamčení  budovy je třeba využít zvonek (např. při pozdním příchodu).

Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí i zaměstnanců školy jsou zákonní zástupci povinni používat svůj čip jenom pro svůj individuální vstup do budovy. V žádném případě nesmějí vpouštět přes svůj čip jiné zákonné zástupce a neznámé osoby.

20.2. Přivádění a převlékání dětí:                                                                                                                                                   Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

20.3. Předávání a vyzvedávání dětí:  Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pedagogovi a informovat ho o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.  Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné.

 1. děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 7.00 hod
 2. děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené
 3. rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu
 4. v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny
 5. po chodbách ke třídám jsou rodiče povinni se přezouvat.

 

20.4. Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které chodí po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12.00 a 13 hod (u předškoláků docházejících na oběd do školní jídelny do 13,30 hod). Odpolední vyzvedávání dětí probíhá v čase od 14,45 do 17,00 hodin.

 1. Délka pobytu dětí v MŠ

Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může chodit do MŠ na celý den, nebo jen na dopoledne s obědem. Děti přicházejí do MŠ do 8:30 hod. Pozdější příchody dohodnou rodiče s učitelkami předem.

Jestliže dítě plní povinnost předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech, pak v těchto dnech plní povinnost předškolního vzdělávání v rozsahu 4 nepřetržitých hodin. Začátek v 8,30 hodin, konec  ve 12,30 hodin.  Vzdělávání v době prázdnin a dnů ředitelského volna je dobrovolné.

 1. Pobyt venku

Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C.

 

 1. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

 

 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ           

 

 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

25.1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

25.2. Do MŠ chodí děti pouze zdravé. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené, výjimkou jsou alergie, astma nebo jiné závažné onemocnění vyžadující podávání léků v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole. V tomto případě je třeba přinést lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte i s případnou nutností podávání léku. Vyskytne-li se v rodině nebo v nejbližším okolí dítěte infekční onemocnění, ohlásí to zákonný zástupce učitelce nebo ředitelce školy

25.3. Na začátku školního roku rodiče oznámí svá aktuální telefonní čísla, nebo uvedou osobu, na níž se může MŠ obrátit v případě náhlého onemocnění dítěte. Zároveň potvrdí svým podpisem bezinfekčnost dítěte.

25.4. Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

25.5. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

25.6. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

25.7. Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

 1. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám v přírodě a BOZP.
 1. pobyt dětí v přírodě
  • Využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
  • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)
 2. sportovní činnosti a pohybové aktivity
  • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
  • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí
 3. pracovní a výtvarné činnosti
  • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

 

Na akcích, které pořádá škola, je tato zodpovědná za bezpečnost dětí. Na akcích, které pořádá škola za účasti rodičů (nejčastěji v odpoledních hodinách), zodpovídají za bezpečnost dětí zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby. V případě, že akci pořádá sdružení rodičů, zodpovídají za bezpečnost dětí rovněž rodiče. O této skutečnosti budou rodiče před započatou akcí vždy informováni.

 1. V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí vlastní směrnicí k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví dětí a žáků a zaměstnanců školy.
 2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

28.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

28.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školního psychologa a školských poradenských zařízení.

28.3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

 1. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 30.1. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro  převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu  jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s kuchařkou školní jídelny týkajícího se stravování dítěte.

30.2. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

 1. Školní budova Hasova není volně přístupná. U vstupní branky jsou umístěny zvonky do jednotlivých tříd i do ředitelny. Rodiče ke vstupu používají čipy. Vstupní branka je rodičům po přiložení čipu otevřena po celý den provozu, tzn. od 7,00 do 17,00 hod. Vstupy do tříd jsou pro rodiče s použitím čipu povoleny v časech: 7,00 – 8,40 hod, 12,00 – 13,30 hod, 14,30 – 17,00 hod.

Volný vstup do areálu zvenčí (vstupní branka) může být pouze v době stanovené pro přijímání dětí, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob.

V budově MŠ Angelovova rodiče při příchodu zvoní u vstupu do třídy a učitelka je přes videotelefon vpouští do šatny.

Každý z pracovníků školy, který otevře budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře všech únikových východů.

 

 1. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, zákaz kouření a používání elektronických cigaret, zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty. Zakazuje se používání nepovolených elektrických spotřebičů. K odkládání osobních věcí zaměstnanců slouží pouze místa, která jsou k tomu určena.    

 

Za aktualizaci řádu mateřské školy odpovídá vedoucí učitelka mateřské školy.

 

PaedDr. Iva Cichoňová

ředitelka školy

 

 

 

 

Dodatek ke školnímu řádu mateřské školy vzhledem ke COVID – 19

Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola, tak i místně příslušná KHS.

 • Škola zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, řádné větrání, dodržování základních hygienických pravidel, nevpuštění do budovy nemocné osoby atp. • Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky. Škola je povinna postupovat dle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření .

 Provoz školy:

 • od dětí se před prvním příchodem do MŠ nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti • nošení roušek ve vnitřních prostorách se nevztahuje na děti                                                                                         
 • aktualizace kontaktů na zákonné zástupce dětí (telefonní čísla, e-maily)                                                                               
 • povinnost zaměstnanců a zákonných zástupců dětí neprodleně informovat vedení školy a sdílení informací o onemocnění covid - 19                                                                                                                                          
 • opakované zdůrazňování zásad osobní a respirační hygieny – kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku, správné mytí rukou                                                                                                                                                 
 • pobyt zákonných zástupců je ve vnitřních prostorách školy omezen na dobu nezbytně nutnou                                  
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit (děti, zákonní zástupci a zaměstnanci)
 • s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci lze v průběhu školního roku organizovat kulturní a sportovní akce (výlety, kurzy, kroužky, škola v přírodě apod.)
 • školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní i hygienické praxe.

 Kroky školy při podezření na výskyt nákazy COVID - 19

 • povinnost školy oddělit dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí 
 • příznaky infekčního onemocnění u dětí (jako je např: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem zácpa, ztráta chuti a čichu apod.) nemá škola povinnost aktivně zjišťovat, zákonní zástupci jsou povinni předávat do MŠ dítě zdravé

Postup při zjištění příznaků onemocnění u dítěte

 1. příznaky jsou patrné již při příchodu do školy – vyzvání zákonného zástupce o nutnosti odchodu dítěte ze školy
 2. v průběhu přítomnosti dítěte ve škole – izolace dítěte od ostatních dětí, nasazení roušky (dítě i zaměstnanec, který má dohled nad dítětem), informování zákonného zástupce o bezodkladném vyzvednutí dítěte a opustění školy. Zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 
 3. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid – 19 ve škole, škola sama KHS nekontaktuje.          
 4. Zaměstnanec s příznaky onemocnění školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením všech obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.        
 5. Dítěti, případně zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky covid – 19, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tato skutečnost musí být potvrzena praktickým lékařem.                       
 6. Při výskytu onemocnění školu zpravidla kontaktuje příslušná KHS, která rozhodne o dalších protiepidemických opatřeních (např. stanovení osob v rizikovém kontaktu).                                                            
 7. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích (případné úpravě provozu, způsobu vzdělávání apod.) zákonné zástupce dětí a svého zřizovatele.                                                                                       
 8. Pokud je znemožněna osobní přítomnost více než polovině dětí ve třídě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzniká povinnost poskytnout dětem v posledním ročníku mateřské školy vzdělávání distančním způsobem, s ohledem na jejich individuální podmínky i personální a technické možnosti školy.

 Úplata za vzdělávání

Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. Pokud na základě rozhodnutí HKS dojde k uzavření školy na více než 5 dní, stanoví ředitel školy úplatu poměrně sníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu školy.

 

Dodatek školního řádu nabývá účinnosti dne 1.9.2021

 

Mgr. Eva Veselá

Vedoucí učitelka MŠ

Publikována: 10.5.2015

Naposled upravena: 16.9.2021

Vytvořil(a): Administrátor Webu

Podporujeme a děkujeme