Školní připravenost

Školní připravenost 2021/2022

 

ZÁŘÍ

1. Osobní údaje – jméno, adresa, narození, rodinní příslušníci

2. Rozvoj mluvního projevu – porozumění pokynům, rozvoj slovní           zásoby, podstatná jména

3. Grafomotorická cvičení – volné čmárání, zobání, zjišťování správného úchopu tužky

4. Rozvoj jemné motoriky – plastelína (uždibování, válečky, kuličky)

5. Kresba – orientace na ploše papíru, pravolevá orientace

6. Rozvoj stolovacích návyků – správné používání příboru při jídle

7. Rozvoj sluchového a zrakového rozlišování – rytmizace, vytleskávání slabik, vyhledávání grafické podoby písmen, opis písmen

8. Orientace a vztahy v prostoru a čase, předpočetní představy – méně-více, nahoře-dole, vpravo-vlevo, vnímání předložkových vazeb (na, do, v, před, vedle, mezi,....)

 

ŘÍJEN

1. Osobní údaje – adresa, datum narození, rodinní příslušníci

2. Rozvoj mluvního projevu – písmena A, B, C, D říkadla, básničky, doplňování obrázků, napodobování tvarů, velikost, počet, vyjadřování citů, přání, slovesa

3. Grafomotorická cvičení – kývání , mletí

4. Rozvoj jemné motoriky – hra a tvoření s přírodninami

5. Kresba – vybarvování, dodržování linie, lidská postava

6. Rozvoj stolovacích návyků – krájení měkých potravin

7. Rozvoj sluchového a zrakového rozlišování– poznávání první hlásky ve slově, procvičování hláskování a slabikování

8. Orientace a vztahy v prostoru a čase, předpočetní představy – méně-více při odlišné velikosti a uspořádání, číselná řada do 5, základní geometrické tvary, hned před, hned za, vysoko- nízko, daleko-blízko, první-prostřední-posledníLISTOPAD

1. Osobní údaje – adresa, datum narození, rodinní příslušníci

2. Rozvoj mluvního projevu – souvislé vyjadřování, popis obrázku, písmena E, F, G, H, říkadla , básničky, antonyma s vizuání podporou

3. Grafomotorická cvičení – houpání, horní oblouk

4. Rozvoj jemné motoriky – stříhání, skládanky z papíru

5. Kresba – zapíjení barev (barevné spektrum), detail v kresbě

6. Rozvoj stolovacích návyků – dodržování čistoty

7. Rozvoj sluchového a zrakového rozlišování - poznávat první hlásku ve slově, opis písmen, vyhledávání věcí, jejichž název začíná na dané písmeno

8. Orientace a vztahy v prostoru a čase, předpočetní představy – seřazení pěti prvků podle velikosti, množství do 5, základní geometrické tvary

 

PROSINEC

1. Osobní údaje – adresa, telefonní čísla záchranného systému

2. Rozvoj mluvního projevu – krátká reprodukce poslouchaného textu, písmena CH, I, J, K, synonyma s vizuální podporou

3. Grafomotorická cvičení – horizontální a vertikální čáry

4. Rozvoj jemné motoriky – hra s papírem- překládání, mačkání, lepení

5. Kresba – rozvoj výtvarné fantazie, pocitová kresba

6. Rozvoj stolovacích návyků -

7. Rozvoj sluchového a zrakového rozlišování – poznávat poslední hlásku ve slově, rytmické vytleskávání počtu slabik, vyhledávání grafické podoby hlásek- písmeno, opis písmen, jednotažné cviky- obkreslení

8. Orientace a vztahy v prostoru a čase, předpočetní představy – vyhledávání rozdílů mezi dvěma obrázky, poznat co do skupiny nepatří, základní geometrické tvary, rozlišování figura-pozadíLEDEN

1. Osobní údaje – dny v týdnu, názvy měsíců, roční období- určování podle popisu

2. Rozvoj mluvního projevu – častější používání přídavných jmen, písmena L, M, N, O, do příběhu doplní slovo ve správném tvaru, synonyma

3. Grafomotorická cvičení – šikmé čáry, vinutí

4. Rozvoj jemné motoriky – hra s drátky- spirálky, omotávání, plošné obrazy

5. Kresba – vyškrabávání, práce s křídou

6. Rozvoj stolovacích návyků -

7. Orientace a vztahy v prostoru a čase, předpočetní představy – geometrické tvary, srovnávání, třídění podle tří kritérií, rozlišování, geometrické tvary

8. Rozvoj sluchového a zrakového rozlišování – vyhledávání písmen v textu, vybrat, co do skupiny věcí nepatří, jednotažné cviky- obkreslení

 

ÚNOR

1. Osobní údaje – dny v týdnu, názvy měsíců, roční období- určování podle popisu

2. Rozvoj mluvního projevu – významové kategorie slov, sluchově rozlišit první hlásku slova, vymýšlení slov na danou hlásku, písmena P, Q, R, S, antonyma

3. Grafomotorická cvičení – smyčky, vlnovky, jednotažné cviky- obkreslení

4. Rozvoj jemné motoriky – tvorba z keramické hlíny- hnětení, výroba mističky

5. Kresba – tvorba koláží

6. Rozvoj stolovacích návyků – prostírání slavnostní tabule

7. Orientace a vztahy v prostoru a čase, předpočetní představy– geometrické tvary, srovnávání, třídění, rozlišování podle více kritérií

8. Rozvoj sluchového a zrakového rozlišování - vyhledávání písmen v textu, vybrat, co do skupiny věcí nepatří

 

BŘEZEN

1. Osobní údaje – dny v týdnu, názvy měsíců, roční období- určování podle popisu

2. Rozvoj mluvního projevu – významové kategorie slov, vymýšlení slov na danou hlásku, písmena T, U, V, do příběhu doplní slovo ve správném tvaru

3. Grafomotorická cvičení – šnek, klubíčko, jednotažné cviky

4. Rozvoj jemné motoriky – vytrhávání z papíru

5. Kresba – koláže

6. Rozvoj stolovacích návyků – samostatné nalévání pití do skleniček

7. Rozvoj postřehu a orientace- číselná řada 5- 10

8. Rozvoj sluchového a zrakového rozlišování – poznávat první hlásku ve slově, rytmické vytleskávání počtu slabik, vyhledávání grafické podoby hlásek- písmeno- opis

 

DUBEN

1. Osobní údaje – adresa, telefonní čísla záchranného systému- opakování

2. Rozvoj mluvního projevu – klást otázky a odpovídat na ně, délka samohlásky ve slově, písmena W, X, Y, Z

3. Grafomotorická cvičení – přerušovaná horizontální a vertikální čára

4. Rozvoj jemné motoriky – stříhání, sestavování, lepení- z geometrických tvarů

5. Kresba – lidská postava v pohybu

6. Rozvoj stolovacích návyků – úklid svého místa po jídle

7. Orientace a vztahy v prostoru a čase, předpočetní představy – poznat co do skupiny nepatří, největší-nejmenší-prostřední

8. Rozvoj sluchového a zrakového rozlišování – poznávat první hlásku ve slově, rytmické vytleskávání počtu slabik, vyhledávání grafické podoby hlásek- písmen, opis jednoduchých slov, vyhledání rýmujících se dvojic slovKVĚTEN

1. Osobní údaje – bezpečnost

2. Rozvoj mluvního projevu – reprodukce děje, zabarvení hlasu, opakování písmen abecedy

3. Grafomotorická cvičení – ostré lomení smyčky, jednotažné cviky

4. Rozvoj jemné motoriky – manipulace s drobnými předměty (korálky, knoflíky, párátka, špejle), mikádo

5. Kresba – orientace ve čtvercové síti

6. Rozvoj stolovacích návyků – stolování ve školní jídelně

7. Rozvoj postřehu a orientace – orientace v neznámém prostředí, orientace v mapě- turistické značky, o jeden více, o jeden méně

8. Rozvoj sluchového a zrakového rozlišování – vyhledávání věcí, jejichž název začíná na dané písmeno, hláskování, třídění obrázků podle počtu slabik

 

ČERVEN

1. Osobní údaje – adresa, telefonní čísla záchranného systému- opakování

2. Rozvoj mluvního projevu – rýmy, žerty, hádanky, hry se zvukovou stránkou řeči, opak, opakování písmen abecedy

3. Grafomotorická cvičení – jednotažné cviky

4. Rozvoj jemné motoriky – hra s luštěninami, těstovinami - sestavování obrázků, navlékání, barvení, lepení

5. Kresba – práce s křídou

6. Rozvoj stolovacích návyků – prostírání, samostatné stolování, dolévání nápojů

7. Rozvoj sluchového a zrakového rozlišování – rozlišování tvarů, rozdíly ve dvojicích obrázků

8. Orientace a vztahy v prostoru a čase, předpočetní představy – o 1, 2, 3 více, o 1, 2, 3 méně a číselná řada do 10 

Očekávané výstupy:

Grafomotorika a jemná motorika

 

 • tužku drží správně (dvěma prsty, třetí podložený s uvolněným zápěstím)

 • vede dobře stopu tužky

 • vybarvuje bez přetahování

 • napodobí základní geometrické obrazce a různé tvary (např. písmena)

 • zvládá výtvarné a pracovní činnosti s tužkou

 • stříhá nůžkami
Řeč a myšlení

 

 • používá jednoduchá souvětí, vyjádří myšlenku, popíše situaci, událost, vyjádří svoje pocity

 • dokáže popsat podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob a zvířat

 • dokáže porovnat a uspořádat předměty podle stanoveného pravidla

 • dokončí příběh (vymyslí konec), navrhne další varianty řešení (co by se stalo, kdyby ...)

 • orientuje se v časových údajích v rámci dne, týdne i roku

 • chápe jednoduché hádanky a vtipy

 • pozná a vyhledá antonyma, synonyma, homonymaPoznatky

 

 • má poznatky z různých oblastí života v rozsahu podle toho s čím se v praxi setkává a co kolem vidí

 • zná a dodržuje základní pravidla silničního provozu (na chodníku i na ulici)

 • ví, jak se vyhnout nebezpečí, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc a koho zavolat

Předmatematické dovednosti

 

 • orientuje se v číselné řadě 1-10, vyjmenuje ji, porovná počet, chápe, že číslovka označuje počet

 • dokáže posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6

 • zná a dokáže napodobit základní geometrické tvary a číslice do 10

 • rozlišuje a používá základní prostorové pojmy, orientuje se v prostoru

 • rozumí základním pojmům označující velikost, hmotnost a používá je

 

Zrakové vnímání

 

 • rozliší tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní a složené barvy

 • dokreslí chybějící části na obrázku, sestaví části v celek

 • rozpozná rozlišnosti v detailech, registruje změny ve svém okolí

 • sleduje a pojmenuje objekty očima zleva doprava a podle potřeby i opačně, popřípadě v dalších jiných směrech
Sluchové vnímání

 

 • rozkládá slova na slabiky

 • vyčlení hlásku na počátku a na konci slova, později i uprostřed slova

 • rozliší krátké a dlouhé samohlásky

 • pozná a najde k sobě slova, která se rýmují, doplní chybějící slovo rýmu

 

Emoční a sociální zralost

 

 • umí to, co prožívá vyjádřit slovně, výtvarně, mimikou

 • dokáže porozumět běžným projevům emocí a nálad, všímá si, co druhý potřebuje nebo si přeje

 • rozlišuje společensky nežádoucí chování, vnímá co je lež, nespravedlivost, ubližování, lhostejnost, agresivita

 • reaguje přiměřeně dané situaci
Práce s pracovním sešitem

 

 • uposlechne pokynu dospělého a řídí se jím, plní činnosti podle instrukcí

 • aktivně komunikuje s učitelkou i druhými dětmi

 • nenechá se vyrušit, neodbíhá od činnosti, pracuje v klidu

 • rozliší některé jednoduché symboly, piktogramy a značky, chápe jejich význam a umí je používat

 • vyřeší jednoduchý problém samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se poradí 

Publikována: 18.4.2015

Naposled upravena: 19.9.2021

Vytvořil(a): Administrátor Webu

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies