Školní vzdělávací plán Školička

Školička

ROK S BORDELÍNOU

2022/2023
Pozdrav v ranním kruhuŠMUDLI, KUDLI, BRUMDA, FÍÍÍ

ČÁRY, MÁRY, FUK

AŤ JSI HOLKA NEBO KLUK

RYCHLE POSPÍCHEJ,

DNES TU MÁME REJ,

KOLO UDĚLEJ.

AŤ JSI HOLKA NEBO KLUK

TADY JE TO FUK!ŠKOLIČKOVÉ DESATERO

 

 1. CHOVÁME SE BEZPEČNĚ

Dáváme pozor, abychom sobě ani nikomu jinému neublížili.

 

 1. UKLÍZÍME PO SOBĚ

Udržujeme kolem sebe pořádek.

 

 1. POUŽÍVÁME SLUŠNÁ SLOVA

Umíme poprosit i poděkovat. Umíme se omluvit.

 

 1. NA SVÉ SPOLUŽÁKY JSME HODNÝ

Pokud něco potřebujeme, řekneme to slušně a potichu.

 

 1. DODRŽUJEME PRAVIDLA STOLOVÁNÍ

S jídlem a pitím sedíme u stolu. Mluvíme s prázdnou pusou.

 

 1. VŠICHNI JSME KAMARÁDI

Jsme ohleduplní a přátelští.

 

 1. JSME ČISTOTNÍ A DBÁME O SVOJÍ HYGIENU

Ruce si myjeme po použití toalety, po příchodu z venku, po cvičení a kreslení, před jídlem.

 

 1. HLÁSÍME SE O SLOVO

Vždy mluví jen jeden, necháme domluvit kamaráda.

 

 1. HRAJEME FAIR PLAY

Dodržujeme pravidla hry.

 

 1. DÁVÁME POZOR A SVOJI PRÁCI DOKONČÍM

 

BORDELÍNA

Co to drandí, co to frčí?

Celý lesík hrůzou mlčí.

všude náhle plno smetí,

nebojte se, milé děti.

Čarodějka Bordelína

domeček naruby má,

na kouzlení není líná,

kouzla ona dobře zná.

 

Tahle malá Bordelína,

na kouzlení není líná.

Nepořádek, to je psina,

říká malá Bordelína.

Jestlipak si Bordelína

nepořádek zprotiví?

Kdo jí řekne, co je príma,

kdo jí trochu napraví?Do poklidné třídy Školička se jednoho dne nastěhuje čarodějnice Bordelína a začne pořádná mela!

Téhle malé uličnici totiž není ve Školičce nic po chuti.

Bordelína dětem vyvádí jednu lumpárnu za druhou.

Bude to rok plný legrace, zábavy a učení.

Společně s dětmi Bordelínu napravíme a připravíme na školní dobrodružství!

Přehled jednotlivých tématických celků a tematických částí v ŠVP

 

 1. SEZNÁMENÍ S BORDELÍNOU

                                   

 

Aby nám tu bylo dobře 

Seznamování s mateřskou školou, prostředím a zaměstnanci.

Pravidla soužití, vytváření vztahů mezi dětmi navzájem a vztahů dětí s dospělými. 

 

Bezpečné dětství 

Domácnost (kuchyň, koupelna, obývací pokoj, dětský pokoj, dílna, zahrada) 

Volný čas (hřiště, u vody, sport, příroda) 

Dopravní výchova (dopravní pravidla a značky) 

 

Každý má své místo

Seznámení s Bordelínou

Seznamování mezi sebou, rozvíjení vztahů.  

Všichni máme jména, každý máme někoho (kamarádi, rodiče, prarodiče)
Každý někde bydlí 

Nejbližší okolí školky.

Místo kde bydlím, moje rodina. 

Moje cesta do školky.

 

Každý něco dělá

Profese

Koníčky, zájmy, dělám co mě baví

 

Zdraví to je dar a tak si ho chraň

Zdravé životní návyky 

Zdravá výživa, životospráva 

Moje tělo a smysly 

 

CÍLE:

 

Oblast biologická:  

 

 • své chování přizpůsobit sociálnímu prostředí a uvědomit si různé sociální role  
 • učit se hodnotit své chování  
 • vědět, že se člověk v průběhu času mění  
 • chovat se s empatií k ostatním  
 • upevnit pravidla bezpečnosti 
 • znát názvy částí těla, smyslových orgánů, některých vnitřních orgánů a jejich funkce  
 • rozvíjet všechny smysly 
 • zajímat se o udržování vlastního těla ve zdraví (pohyb, zdravé životní návyky) 


Oblast psychologická:  

 

 • orientovat se v prostoru a čase  
 • skládat části do celků a rozkládat celek na části  
 • zajímat se o lidské činnosti, povolání a koníčky lidí  
 • své chování přizpůsobovat sociální skupině  
 • vážit si sebe a druhých pro to, co umí  
 • rozlišit činnosti, které může dítě dělat samo a které mohou vykonávat jen dospělí  
 • rozlišit a pojmenovat vlastnosti a vztahy mezi nimi (barva, tvar, velikost, množství) 

 

Oblast interpersonální:  

 

 • chápat, že lidé jsou různí a chovají se různě  
 • záměrně naslouchat  
 • umět srozumitelně vyjádřit myšlenku a formulovat otázku a odpověď  
 • stanovit si a používat pravidla třídy (společné soužití, slušné chování
 • učit se spolupráci ve skupině 
 • pěstovat správné návyky související se stravováním a stolováním  
 • vnímat lidi s jejich odlišnostmi jako přirozený stav  
 • uznávat práva druhých  
 • vytvářet bohatou slovní zásobu a správně vyslovovat

 

Oblast sociálně kulturní:  

 

 • uplatnit své dovednosti ve prospěch skupiny  
 • orientovat se v prostoru, každodenním provozu a v činnostech jednotlivých zaměstnanců školy  
 • vědět, že škola je společenství, ve kterém platí dohodnutá pravidla a ta respektovat  poznávat okolí školy  
 • naučit se znát cestu z domova do školy  
 • prohloubit vědomosti o svém okolí a o městě, ve kterém žiji  
 • vědět, kdo patří do rodiny, znát nejbližší příbuzenské vazby  
 • vědět, co dělají jednotliví členové rodiny doma i v zaměstnání  
 • vědět, ve kterém městě a zemi žijeme 

Oblast enviromentální:  

 

 • mít zájem podílet se na pozitivních změnách, které směřují k podpoře vlastního zdraví, zdraví ostatních lidí a přírody 
 • vědět, že vše se vyvíjí a proměňuje
 1. PODZIM S BORDELÍNOU

                Příroda kolem nás 

Změny v přírodě  

Vlašťovičko leť - ptáci odlétají do teplých krajin

Podzimní počasí    ........... koloběh vody v přírodě 

            

Zahrada 

Ovoce a zelenina 

Podzimní práce na zahradě   

 

Ekologie

Netvoříme odpady, byly by jich hromady

Ochrana životního prostředí (třídění odpadu, zásahy člověka do přírody).  

CÍLE: 

 

Oblast biologická:  

 

 • rozšíření znalostí o ovoci a zelenině (seznámení s novými druhy exotického ovoce) a naučit se je vnímat všemi smysly  
 • seznámení s druhy vitamínů, které jsou prospěšné našemu tělu  
 • vědět, proč je ovoce a zelenina prospěšná našemu zdraví  
 • rozvíjet poznatky, vztah dětí k přírodě a porozumět nutnosti její ochrany  poznat koloběh vody v přírodě  

 

Oblast psychologická:  

 

 • skládat časti do celků a rozkládat celek na části, poznat shodu, podobnost, rozdíl  -umět rozlišovat a pojmenovat vlastnosti věcí a vztahy mezi nimi (barva, tvar, velikost, povrch, množství ….)  
 • vnímat změny v přírodě a umět je pojmenovat  
 • všímat si věcí kolem sebe a sdělovat své postřehy ostatním  
 • rozvíjet zvídavost 
 •  

Oblast interpersonální:  

 

 • učit se chtít spolupracovat ve skupině a se skupinou a ve skupině  
 • rozšiřovat slovní zásobu a usilovat o správnou výslovnost 

 

Oblast sociálně kulturní:  

 

 • rozvíjet vztah k přírodě a její ochraně   

 

Oblast enviromentální:  

 

 • vědět o základních podmínkách pro existenci přírody a života  
 • poznat rozdíly mezi živou a neživou přírodou  
 • pěstovat v dětech pocit sounáležitosti s přírodou  
 • vědět, že člověk svými činnostmi může ovlivnit zdraví své i okolí  
 1. VÁNOCE S BORDELÍNOU

                                                

 

Čas adventučas těšení a příprav

Mikuláš, čert a anděl

Čas vánoční  

 

Širší společenství lidí

Multikulturní výchova

 

CÍLE: 

 

Oblast biologická:  

 

 • rozvíjet všechny lidské smysly  
 • zdokonalovat koordinaci jemné a hrubé motoriky  
 • poznávat a znát některé potraviny a předměty týkající se adventu  
 • znát základy ochrany přírody 
 • chovat se s empatií k ostatním
 •  

Oblast psychologická:  

 

 • upevnění vztahů k tradicím české kultury a seznámení s tradicemi jiných zemí  
 • vytvářet představy a rozvíjet dětskou fantazii  
 • -vnímat a znát názvy věcí a jevů a snažit se jim porozumět  
 • zaměřit se na vnímání svých pocitů a učit se je vyjádřit a pojmenovat 
 • poznávat radost z obdarování někoho druhého  
 • všímat si věcí, lidí a dějů kolem sebe a zajímat se o lidské činnosti v době adventu 

 

Oblast interpersonální:  

 

 • zajímat se o ostatní kolem sebe a mít potřebu porozumět jim  
 • vytvářet si bohatou slovní zásobu  
 • učit se umění naslouchat  
 • chápat rozmanitosti jiných kultur
 • chápat, že lidé jsou různí a chovají se různě
 • vnímat lidi s jejich odlišnostmi jako přirozená stav 
 •  

Oblast sociálně kulturní:  

 

 • poznávat a porozumět tradicím v době adventu  
 • všímat si změn v okolí v souvislosti s vánočními svátky 
 • uplatnit svou dovednost ve prospěch celku (rodina, třída, ….)  
 • vědět, co dělají ostatní členové rodiny pro ostatní 
 •  

Oblast enviromentální:  

 

 • zajímat se o otázky co je skutečnost a co je již fantazie  
 • zajímat se o ochranu přírody v souvislosti s vánočními svátky (vánoční stromky, vánoční papír, třídění odpadu) 

 

 

 

 1. ZIMA S BORDELÍNOU

                                    

 

Zima 

Sníh, led, mráz 

Oblékání v zimě 

Zimní hry a sporty (charakteristika jednotlivých sportů, bezpečnost při zimním sportováním)                   

 

CÍLE: 

 

Oblast biologická:  

 

 • vnímat počasí a jeho změny v zimním období  
 • poznávat skupenství vody  
 • rozvíjet vztah k zimním sportům a rozšiřovat znalosti o zimních sportech  
 • chápat souvislosti mezi příčinou a následkem při ochraně zdraví   
 • naučit se zvažovat situaci z hlediska bezpečí  
 • zdokonalovat koordinaci jemné a hrubé motoriky 

 

Oblast psychologická:  

 

 • umět rozlišit a pojmenovat vlastnosti věcí a vztahy mezi nimi  
 • vnímat a znát názvy věcí a jevů a rozumět jim  
 • vnímat radost z pohybu  
 • učit se chovat zodpovědně  
 • skládat části do celků a rozkládat celek na části 

 

Oblast interpersonální:  

 

 • znát  a dodržovat dohodnutá pravidla ve skupině  
 • učit se odhadnou své síly a podle toho pečovat o své zdraví a pomáhat ostatním  
 • zajímat se o lidské činnosti při zimním sportování  
 • vědět, že je více možností řešení konfliktu  
 • chápat, že lidé jsou různí, chovají se různě a vnímat je i s jejich odlišnostmi jako přirozený stav 

 

Oblast sociálně kulturní:  

 

 • rozvíjet vztah k zimním sportům a rozšiřovat si o nich znalosti  
 • respektovat pravidla

 

Oblast enviromentální:  

 

 • vědět, že každá lidská aktivita přináší důsledky a má vztah k přírodě  
 • mít zájem podílet se na pozitivních změnách, které směřují k podpoře přírody 
 • rozšiřovat sounáležitost s živou a neživou přírodou  
 • poznávat různorodost zimního počasí 

 

             
 1. JARO S BORDELÍNOU

   

 

Příroda se probouzí 

Jarní změny v přírodě 

Činnosti lidí na jaře  

           

Jarní květiny a byliny 

Názvy, rozpoznávání, využití 

Životní cyklus rostlin             

 

Hmyz 

Názvy a jejich užitek 

Motýli, brouci, mravenci...             

 

Jarní tradice 

Masopust 

Velikonoce 

Pálení čarodějnic

Morena

  CÍLE: 

 

Oblast biologická:  

 

 • probouzet vztah k přírodě, umět popsat prožitek při vnímání krásy rostlin  
 • pozorovat životní cyklus rostlin  
 • znát názvy některých potravin využívaných o velikonočních svátcích  - 
 • zdokonalovat koordinaci hrubé a jemné motoriky  
 • rozšířit poznatky o různých druzích zvířat a jejich mláďat, znát jejich užitek 

 

Oblast psychologická:  

 

 • učit děti citlivě prožívat lidové tradice  
 • přijímat svět pozitivně  
 • vytvářet představy a rozvíjet fantazii  
 • vyvíjet cit pro estetické vnímání  
 • vážit si sebe pro to, co umím 

 

Oblast interpersonální:  

 

 • zajímat se o lidské činnosti  
 • všímat si lidí, věcí a dějů kolem sebe  
 • usilovat o správnou výslovnost a rozšiřovat slovní zásobu  
 • chtít spolupracovat ve skupině a se skupinou 

 

Oblast sociálně kulturní:  

 

 • všímat si změn v přírodě s příchodem jara  
 • znát vývoj některých domácích zvířat (mládě, dospělý jedinec)  
 • znát činnosti lidí v období Velikonoc  
 • všímat si změn v okolí v souvislosti s jarními tradicemi a zvyky 
Oblast enviromentální:  

 

 • poznávat jarní přírodu  
 • pozorovat děje kolem sebe, vnímat jejich změny a zjišťovat příčiny  
 • vnímat rozmanitosti jarní přírody a počasí  
 • pochopit vzájemné vazby v ekosystému  
 • probudit zájem podílet se na pozitivních změnách, které směřují k podpoře přírody  - 
 • pociťovat sounáležitost s přírodou
 • vědět, že vše se časem vyvíjí a proměňuje  1. LÉTO S BORDELÍNOU

         

 

Těšíme se na prázdniny

Volný čas (hřiště, voda, sport, příroda, bezpečnost)

 

Jak se nám dařilo

Lesní maturita

Rozloučení s Bordelínou
CÍLE: 

 

Oblast biologická:  

 

 • rozvíjet všechny smysly   
 • zajímat se o svět kolem sebe  
 • upevnit pravidla bezpečnosti 

 

Oblast psychologická:  

 

 • vytvářet představy a rozvíjet fantazii  
 • orientovat se v čase  
 • chápat rozdíl mezi skutečným a kouzelným fantazijním světem   
 • záměrně vnímat a znát názvy věcí, jevů a rozumět obsahu názvů 
 • učit se číst v jednoduché mapě a orientovat se podle ní  
 • poznávat a rozlišovat směry a vzdálenosti 
 • orientovat se v prostoru  
 • zajímat se o lidské činnosti  

 

                         

ŠKROUCH, PRSK, ŽĎUCH, BUM, KONEC …PRAVIDLA:

 

OUŠKOVÉ

KAŽDÝ DVĚ OUŠKA NA HLAVĚ MÁ

A TAK JIMI POSLOUCHÁ.

KDYŽ NĚKDO BUDE POVÍDAT,

ZAVŘEME PUSINKY

A BUDEME POSLOUCHAT!

 

POSTÝLKOVÉ

KDYŽ V POSTÝLCE LEŽÍME,

SPOLEČNĚ SE ZTIŠÍME.

SPÁNEK JE PRO NAŠE ZDRAVÍČKO,

VESELOU MYSL A ŠIKOVNÉ TĚLÍČKO.

 

VODIČKOVÉ

VODU, MÝDLO POUŽIJI,

RUČIČKY SI UMYJI.

VODOU, MÝDLEM NEPLÝTVÁME,

POUŽÍVÁME JEN,

KDYŽ MÁME.
PUSINKOVÉ

PUSINKA BY SE ZLOBILA,

KDYBY OŠKLIVĚ MLUVILA.

RADĚJI SE USMÍVÁ

A HEZKÁ SLOVA POVÍDÁ.

 

HRAČKOVÉ

HRAČKY SI VŽDY PŮJČUJEME,

SPOLEČNĚ SE ZASMĚJE,

POTOM NA SVÉ MÍSTO DÁME,

AŤ JE POŘÁD NEHLEDÁME!

 

SRDÍČKOVÉ

VŠICHNI SE TU MÁME RÁDI

A JSME VŠICHNI KAMARÁDI.Přiložené soubory:

Publikována: 10.3.2017

Naposled upravena: 27.3.2023

Vytvořil(a): Renáta Škodová

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies