Školní vzdělávací plán Školička

Školička

 

 

 

 ŠKOLIČKOVÉ LESNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

2021/2022

 

Pozdrav v ranním kruhu:    

 

ENDELE BENDELE

 

ENDELE, BENDELE, TAK ČI TAK,

BUDEME SI SPOLU HRÁT.

NA HONIČKU, NA POHÁDKY,

POBĚŽÍME TAM I ZPÁTKY.

DÁME RUCE DOHROMADY,

MÁME TU SVÉ KAMARÁDY.

UŽ TO JEDE, UŽ TO JEDE,

UŽ TO JEDE, UŽ TO JEDE.

STÁT!

NENÍ SE KAM HNÁT!

ENDELE BENDELE, TAK ČI TAK,

BUDEME SI SPOLU HRÁT!

KŮRY, MŮRY, VEN.

AŤ JE KRÁSNÝ DEN!

 

Lesní desatero: 

 

 1. CHOVÁME SE BEZPEČNĚ

Dáváme pozor, abychom sobě ani nikomu jinému neublížili.

 

 1. UKLÍZÍME PO SOBĚ

Udržujeme kolem sebe pořádek.

 

 1. POUŽÍVÁME SLUŠNÁ SLOVA

Umíme poprosit i poděkovat. Umíme se omluvit.

 

 1. NA SVÉ SPOLUŽÁKY JSME HODNÝ

Pokud něco potřebujeme, řekneme to slušně a potichu.    

 

 1. DODRŽUJEME PRAVIDLA STOLOVÁNÍ

S jídlem a pitím sedíme u stolu. Mluvíme s prázdnou pusou.

 

 1. VŠICHNI JSME KAMARÁDI

Jsme ohleduplní a přátelští.

 

 1. JSME ČISTOTNÍ A DBÁME O SVOJÍ HYGIENU

Ruce si myjeme po použití toalety, po příchodu z venku, po cvičení a kreslení, před jídlem.

 

 1. HLÁSÍME SE O SLOVO

Vždy mluví jen jeden, necháme domluvit kamaráda.

 

 1. HRAJEME FAIR PLAY

Dodržujeme pravidla hry.

 

 1. DÁVÁME POZOR A SVOJI PRÁCI DOKONČÍM

 

Skřítci v lese

 

V hustém lese pod jehličím, schovávaj se potichu, lesní skřítci Modřaňáčci, žijí v lesním přepychu.

V noci spinkaj pod peřinkou, šitou z lučních kvítků, pod hlavičkou polštář z mechu, toť postýlky skřítků.

 

Ráno nejdřív zkontrolují, všechna lesní zvířátka, červenou pak rychle natřou, mochomůrčí děťátka.

Pak ošetří všechny stromy, jehličnany ba i buky, šišky přitom tajně hází, na nezbedné holky, kluky.

 

Houbám také přilepují, ukopnuté kloboučky, někdy je však nezachrání, to pak bývaj smutňoučtí.

Když maj všechno uděláno, posilní se malinou, a pak mažou do pelíšku, pomazlit se s peřinou.

 

Všímejte si kapek rosy, choďte tiše po lese, možná skřítky uvidíte a tak těšte se :)

 

 

Přehled jednotlivých tématických celků a tématických částí v ŠVP

 

 1. Seznámení se sovou a skřítky

                                  

Aby nám tu bylo dobře

Seznamování s mateřskou školou, prostředím a zaměstnanci.

Pravidla soužití, vytváření vztahů mezi dětmi navzájem a vztahů dětí s dospělými.

 

Bezpečné dětství

Domácnost (kuchyň, koupelna, obývací pokoj, dětský pokoj, dílna, zahrada)

Volný čas (hřiště, u vody, sport, příroda)

Dopravní výchova (dopravní pravidla a značky)

 

Každý má své místo

Seznámení se sovou Zorkou Bystrozorkou, se skřítky Violkou a Floriánkem

Seznamování mezi sebou, rozvíjení vztahů. 

Všichni máme jména, každý máme někoho (kamarádi, rodiče, prarodiče)

 

Každý někde bydlí

Nejbližší okolí školky.

Místo kde bydlím, moje rodina.

Moje cesta do školky.

           

 

Každý něco dělá

Profese

Koníčky, zájmy, dělám co mě baví

 

Zdraví to je dar a tak si ho chraň

Zdravé životní návyky

Zdravá výživa, životospráva

Moje tělo a smysly                                                 

 

CÍLE:

 

Oblast biologická: 

 • své chování přizpůsobit sociálnímu prostředí a uvědomit si různé sociální role
 • učit se hodnotit své chování
 • vědět, že se člověk v průběhu času mění
 • chovat se s empatií k ostatním
 • upevnit pravidla bezpečnosti
 • znát názvy částí těla, smyslových orgánů, některých vnitřních orgánů a jejich funkce
 • rozvíjet všechny smysly
 • zajímat se o udržování vlastního těla ve zdraví (pohyb, zdravé životní návyky)

 

Oblast psychologická: 

 • orientovat se v prostoru a čase
 • skládat části do celků a rozkládat celek na části
 • zajímat se o lidské činnosti, povolání a koníčky lidí
 • své chování přizpůsobovat sociální skupině
 • vážit si sebe a druhých pro to, co umí
 • rozlišit činnosti, které může dítě dělat samo a které mohou vykonávat jen dospělí
 • rozlišit a pojmenovat vlastnosti a vztahy mezi nimi (barva, tvar, velikost, množství)

 

Oblast interpersonální:  

 • chápat, že lidé jsou různí a chovají se různě
 • záměrně naslouchat
 • umět srozumitelně vyjádřit myšlenku a formulovat otázku a odpověď
 • stanovit si a používat pravidla třídy (společné soužití, slušné chování
 • učit se spolupráci ve skupině
 • pěstovat správné návyky související se stravováním a stolováním
 • vnímat lidi s jejich odlišnostmi jako přirozený stav
 • uznávat práva druhých
 • vytvářet bohatou slovní zásobu a správně vyslovovat

 

Oblast sociálně kulturní: 

 • uplatnit své dovednosti ve prospěch skupiny
 • orientovat se v prostoru, každodenním provozu a v činnostech jednotlivých zaměstnanců školy
 • vědět, že škola je společenství, ve kterém platí dohodnutá pravidla a ta respektovat poznávat okolí školy 
 • naučit se znát cestu z domova do školy
 • prohloubit vědomosti o svém okolí a o městě, ve kterém žiji
 • vědět, kdo patří do rodiny, znát nejbližší příbuzenské vazby
 • vědět, co dělají jednotliví členové rodiny doma i v zaměstnání
 • vědět, ve kterém městě a zemi žijeme
 • vědět, kde je v okolí lékař, lékárna

 

Oblast enviromentální:  

 • mít zájem podílet se na pozitivních změnách, které směřují k podpoře vlastního zdraví, zdraví ostatních lidí a přírody
 • vědět, že vše se vyvíjí a proměňuje

 

 

 

 

 

 

 1. Podzim v lese

                 

 

 

Příroda kolem nás

Změny v přírodě 

Vlašťovičko leť - ptáci odlétají do teplých krajin

Podzimní počasí    ........... koloběh vody v přírodě

           

Zahrada

Ovoce a zelenina

Podzimní práce na zahradě  

 

Ekologie

Netvoříme odpady, byly by jich hromady

Ochrana životního prostředí (třídění odpadu, zásahy člověka do přírody). 

 

      

CÍLE:

Oblast biologická: 

 • rozšíření znalostí o ovoci a zelenině (seznámení s novými druhy exotického ovoce) a naučit se je vnímat všemi smysly
 • seznámení s druhy vitamínů, které jsou prospěšné našemu tělu
 • vědět, proč je ovoce a zelenina prospěšná našemu zdraví
 • rozvíjet poznatky, vztah dětí k přírodě a porozumět nutnosti její ochrany poznat koloběh vody v přírodě 

 

 

 

 

Oblast psychologická: 

 • skládat časti do celků a rozkládat celek na části, poznat shodu, podobnost, rozdíl -umět rozlišovat a pojmenovat vlastnosti věcí a vztahy mezi nimi (barva, tvar, velikost, povrch, množství ….) 
 • vnímat změny v přírodě a umět je pojmenovat
 • všímat si věcí kolem sebe a sdělovat své postřehy ostatním
 • rozvíjet zvídavost

 

Oblast interpersonální:  

 • učit se chtít spolupracovat ve skupině a se skupinou a ve skupině
 • rozšiřovat slovní zásobu a usilovat o správnou výslovnost

 

Oblast sociálně kulturní: 

 • rozvíjet vztah k přírodě a její ochraně

 

Oblast enviromentální: 

 • vědět o základních podmínkách pro existenci přírody a života
 • poznat rozdíly mezi živou a neživou přírodou
 • pěstovat v dětech pocit sounáležitosti s přírodou
 • vědět, že člověk svými činnostmi může ovlivnit zdraví své i okolí
 • vědět, kde žijeme, jaké ekosystémy nás obklopují

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Těšíme se na Vánoce      

                                       

 

Čas adventučas těšení a příprav                

Mikuláš, čert a anděl

Čas vánoční 

 

Širší společenství lidí

Multikulturní výchova

 

CÍLE:

Oblast biologická: 

 • rozvíjet všechny lidské smysly
 • zdokonalovat koordinaci jemné a hrubé motoriky
 • poznávat a znát některé potraviny a předměty týkající se adventu
 • znát základy ochrany přírody
 • chovat se s empatií k ostatním

 

Oblast psychologická:  

 • upevnění vztahů k tradicím české kultury a seznámení s tradicemi jiných zemí
 • vytvářet představy a rozvíjet dětskou fantazii
 • -vnímat a znát názvy věcí a jevů a snažit se jim porozumět
 • zaměřit se na vnímání svých pocitů a učit se je vyjádřit a pojmenovat
 • poznávat radost z obdarování někoho druhého
 • všímat si věcí, lidí a dějů kolem sebe a zajímat se o lidské činnosti v době adventu

Oblast interpersonální: 

 • zajímat se o ostatní kolem sebe a mít potřebu porozumět jim
 • vytvářet si bohatou slovní zásobu
 • učit se umění naslouchat
 • chápat rozmanitosti jiných kultur
 • chápat, že lidé jsou různí a chovají se různě
 • vnímat lidi s jejich odlišnostmi jako přirozená stav

 

 

Oblast sociálně kulturní: 

 • poznávat a porozumět tradicím v době adventu
 • všímat si změn v okolí v souvislosti s vánočními svátky
 • uplatnit svou dovednost ve prospěch celku (rodina, třída, ….)
 • vědět, co dělají ostatní členové rodiny pro ostatní

 

Oblast enviromentální:  

 • zajímat se o otázky co je skutečnost a co je již fantazie
 • zajímat se o ochranu přírody v souvislosti s vánočními svátky (vánoční stromky, vánoční papír, třídění odpadu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zima v lese

                                   

 

Zima

Sníh, led, mráz

Oblékání v zimě

Zimní hry a sporty (charakteristika jednotlivých sportů, bezpečnost při zimním sportováním)                  

 

CÍLE:

Oblast biologická:  

 • vnímat počasí a jeho změny v zimním období
 • poznávat skupenství vody
 • rozvíjet vztah k zimním sportům a rozšiřovat znalosti o zimních sportech
 • chápat souvislosti mezi příčinou a následkem při ochraně zdraví
 • naučit se zvažovat situaci z hlediska bezpečí
 • zdokonalovat koordinaci jemné a hrubé motoriky

 

Oblast psychologická:  

 • umět rozlišit a pojmenovat vlastnosti věcí a vztahy mezi nimi
 • vnímat a znát názvy věcí a jevů a rozumět jim
 • vnímat radost z pohybu
 • učit se chovat zodpovědně
 • skládat části do celků a rozkládat celek na části
 •  

 

 

 

 

 

Oblast interpersonální: 

 • znát a dodržovat dohodnutá pravidla ve skupině 
 • učit se odhadnou své síly a podle toho pečovat o své zdraví a pomáhat ostatním
 • zajímat se o lidské činnosti při zimním sportování
 • vědět, že je více možností řešení konfliktu
 • chápat, že lidé jsou různí, chovají se různě a vnímat je i s jejich odlišnostmi jako přirozený stav

 

Oblast sociálně kulturní: 

 • rozvíjet vztah k zimním sportům a rozšiřovat si o nich znalosti
 • respektovat pravidla

 

Oblast enviromentální: 

 • vědět, že každá lidská aktivita přináší důsledky a má vztah k přírodě
 • mít zájem podílet se na pozitivních změnách, které směřují k podpoře přírody
 • rozšiřovat sounáležitost s živou a neživou přírodou
 • poznávat různorodost zimního počasí

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jaro v lese

  

 

Příroda se probouzí

Jarní změny v přírodě

Činnosti lidí na jaře 

          

Jarní květiny a byliny

Názvy, rozpoznávání, využití

Životní cyklus rostlin            

 

Hmyz

Názvy a jejich užitek

Motýli, brouci, mravenci...            

 

Jarní tradice

Masopust

Velikonoce

Pálení čarodějnic

Morena

 

 CÍLE:

Oblast biologická: 

 • probouzet vztah k přírodě, umět popsat prožitek při vnímání krásy rostlin
 • pozorovat životní cyklus rostlin
 • znát názvy některých potravin využívaných o velikonočních svátcích -
 • zdokonalovat koordinaci hrubé a jemné motoriky
 • rozšířit poznatky o různých druzích zvířat a jejich mláďat, znát jejich užitek
 • Oblast psychologická:
 • učit děti citlivě prožívat lidové tradice
 • přijímat svět pozitivně
 • vytvářet představy a rozvíjet fantazii
 • vyvíjet cit pro estetické vnímání
 • vážit si sebe pro to, co umím

 

Oblast interpersonální:  

 • zajímat se o lidské činnosti
 • všímat si lidí, věcí a dějů kolem sebe
 • usilovat o správnou výslovnost a rozšiřovat slovní zásobu
 • chtít spolupracovat ve skupině a se skupinou

 

Oblast sociálně kulturní: 

 • všímat si změn v přírodě s příchodem jara
 • znát vývoj některých domácích zvířat (mládě, dospělý jedinec)
 • znát činnosti lidí v období Velikonoc
 • všímat si změn v okolí v souvislosti s jarními tradicemi a zvyky

 

Oblast enviromentální: 

 • poznávat jarní přírodu
 • pozorovat děje kolem sebe, vnímat jejich změny a zjišťovat příčiny
 • vnímat rozmanitosti jarní přírody a počasí
 • pochopit vzájemné vazby v ekosystému
 • probudit zájem podílet se na pozitivních změnách, které směřují k podpoře přírody -
 • pociťovat sounáležitost s přírodou
 • vědět, že vše se časem vyvíjí a proměňuje

 

 

 

 

 

 1. Těšíme se na prázdniny

      

 

Těšíme se na prázdniny

Volný čas (hřiště, voda, sport, příroda, bezpečnost)

 

Jak se nám dařilo

Lesní maturita

Rozloučení se sovou Zorkou Bystrozorkou, Violkou a Floriánkem

 

CÍLE:

Oblast biologická: 

 • rozvíjet všechny smysly
 • zajímat se o svět kolem sebe
 • upevnit pravidla bezpečnosti

 

Oblast psychologická:  

 • vytvářet představy a rozvíjet fantazii
 • orientovat se v čase
 • chápat rozdíl mezi skutečným a kouzelným fantazijním světem
 • záměrně vnímat a znát názvy věcí, jevů a rozumět obsahu názvů
 • učit se číst v jednoduché mapě a orientovat se podle ní
 • poznávat a rozlišovat směry a vzdálenosti
 • orientovat se v prostoru
 • zajímat se o lidské činnosti

 

 

 

 

 

 

Oblast interpersonální: 

 • umět požádat o pomoc
 • záměrně naslouchat
 • uplatňovat neverbální komunikaci
 • chtít spolupracovat ve skupině, chápat, že lidé jsou různí a chovají se různě, vnímat lidi s jejich odlišnostmi, uznávat práva druhých

 

Oblast sociálně kulturní:  

 • spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě
 • seznamovat děti se světem (názvy států, charakteristika, život v nich ...)
 • naučit se vnímat radost z poznávání neznámého
 • rozšířit znalosti silničního provozu a bezpečného chování na silnici
 • naučit se používat mapu
 • zažít radost z cestování vědět, ve kterém městě a zemi žijeme 

 

Oblast enviromentální: 

 • pociťovat sounáležitost s živou a neživou přírodou
 • poznávání jednotlivých světadílů a jejich států
 • naučit se znát základní podmínky pro existenci života
 • vědět, že vše se vyvíjí a proměňuje
 • seznámit se s různorodostí zemí a jejich klimatem

 

 

Vypracovala:

Renáta Škodová

Marta Andrlová

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené soubory:

Publikována: 10.3.2017

Naposled upravena: 19.9.2021

Vytvořil(a): Renáta Škodová

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies