Třídní vzdělávací plán Čmeláčci

 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE TŘÍDĚ ČMELÁČCI 

 

Třídní (tematický) plán vychází ze školního vzdělávacího programu, kde jsou uvedeny jednotlivé tematické celky, cíle, kompetence i nabídky činností. Plán je připraven pro děti tříleté, čtyřleté, pětileté a děti s OŠD.

 

Tematické celky

 1. Kdo jsem já a kdo jsi ty: já a moje rodina, všichni někam patříme

 2. Barevná zahrada

 3. Těšíme se na Vánoce

 4. Pohádková zima

 5. Jarní probuzení

 6. Objevujeme svět1. tématický celek: Kdo jsem já a kdo jsi ty aneb já, moji kamarádi a moje rodina

 • Já a moji noví kamarádi

 • Pravidla chování

 • Já a moje rodina (starý/mladý, malý/velký), každý jsme jiný a každý něco dělá

 • Jak to u nás vypadá? Jak vypadá můj dům,  jaká je moje adresa?

 

Cíle výchovně vzdělávací práce:

Adaptace dětí ve třídě, učíme se jména nových kamarádů, já a moje značka, kde mám uloženy své věci, kde je můj šuplík, seznámení s prostředím školky a uspořádáním center aktivit, úkony osobní hygieny a sebeobsluhy, tvorba a dodržování dohodnutých pravidel, bezpečné a slušné chování ve školce, doma i venku, rozvíjení slovní zásoby, koordinace pohybu a slov při pohybových hrách, udržování rytmu. Představujeme svoji rodinu, kdo ji tvoří, kde pracují maminka a tatínek.  Orientace v prostoru a čase, poznávání nejbližšího okolí, tématické výlety do okolí. Snižovat závislost na dospělém. Chápat, že lidé jsou různí a chovají se různě.

 

Rozvoj klíčových kompetencí dětí:

* klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí (kompetence k učení)

* všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí (kompetence k řešení problémů)

* dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky – řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými (komunikativní kompetence)

* chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižováním lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou (sociální a personální kompetence)

* zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje (činnostní a občanské kompetence)

* samostatně se převléká a udržuje své věci v pořádku

* samostatně jí a určí si velikost porce

* uklízí si nádobí

* zvládne si říct o pomoc

* orientuje se v prostoru a čase

* vědomě napodobí jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

* má povědomí o významu péče o čistotu zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy (oblast dítě a jeho tělo)

* pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno

* učí se nová slova a aktivně je používat

* vědomě využívá všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si

* vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

* odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory

* začlení se do třídy a zařadí se mezi své vrstevníky, respektuje jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

* orientuje se bezpečně ve známém prostředí

* orientuje se ve struktuře nejbližší rodiny (rodiče, prarodiče, sourozenci)

* zvládá běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma i v mateřské škole opakují, chová se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti

* pomáhá pečovat o okolní životní prostředíAnglická část:

Colours and shapes, labels, kindergarten (daily) routines, my house, classroom objects, my family, jobs, landscape, clothes, my house, city places, pets

 • Anglická slovní zásoba k danému tématu

 • Učíme se představit (jméno, věk...)

 • Učíme se pojmenovat členy rodiny

 • Jaké existují profese a co kdo dělá

 • Učíme se pojmenovat místnosti ve školce a činnosti, které v nich děláme
2. tematický celek: Barevná zahrada

 • Změny v přírodě

 • Období dozrávání

 • Ovoce a jeho sklizeň

 • Barvy vládnou

 • Svátky podzimu

 • Změny počasí

 

Cíle výchovně vzdělávací práce:

Podzimní les - rozvoj estetického vnímání prostřednictvím přírodních krás, poznávání stromů a lesních plodů, sběr přírodního materiálu a tvorba z něj. Osvojení si jednoduchých pracovních postupů. Ochrana přírody, uvědomění si sounáležitosti s přírodou a pochopení vzájemných vazeb.

 

Fixace barev a tvarů

Rozvoj pojmů a plynulé komunikace (vyprávění s dopomocí..)

Sledování společenského dění svátků a tradic (Oslava sv. Martina, oslava Halloweenu)

Názvy ovoce a zeleniny

Znát důsledky požívání ovoce a zeleniny pro zdraví a neodmítat je

Vědět jak předcházet nemoci

Rozvíjet všechny smysly

Pochopit a zapamatovat si krátký literární text

Chtít pracovat se skupinou

Vědět o tradicích, zvycích a slavnostech vztahujících se k období podzimu

Orientovat se v čase, vytvářet logické celky

Poznat schodu a rozdíl

Rozlišovat vlastnosti a kvalitu věcí (barva, tvar, velikost, množství)

Chuť spolupracovat ve skupině

Chápat vzájemné vazby v určitém ekosystému

Poznávat situace, kdy dochází k poškození blízkého životního prostředí
Rozvoj klíčových kompetencí dětí:

* Poznávat podle vůně, chuti a hmatu jednotlivé druhy ovoce a zeleniny

* Rozlišovat velikost, barvu, tvar, počet

* Provádět aktivně činnosti podporující zdraví

* Správně určit věci a jevy ve svém okolí

* Klást otázky

* Vymýšlet příběhy

* Přednášet říkadla a básničky

* Sdělovat prožitky

* Přijmout úkol, vyvíjet snahu o jeho společné dokončení

* Rozlišovat, co patří a nepatří do živé přírody

* Poznat některé rostliny a živočichy

* Vědět, jak se měří čas

* Vědět, jak se mění počasí a příroda na podzim

* Úmyslně nepoškozovat prostředí kolem sebeAnglická část:

autumn harvest - vegetable and fruit, transport, culture, dance, autumn nature and colours, Halloween

 • Slovní zásoba k danému tématu

 • Rozdělení ovoce a zeleniny

 • Naučíme se říci svůj věk

 • Počítání 1-10,

 • Vyjmenovat dny v týdnu ve správném pořadí
3. tematický celek: Těšíme se na Vánoce

 • Čas adventu – čas těšení a příprav

 • Mikuláš

 • Vánoční příběh

 • Vánoční tvoření

 • Zabalené štěstí  (dárky)

 

Cíle výchovně vzdělávací práce:

Přijímat přiměřené množství potravin. Rozvíjet všechny smysly. Všímat si věcí, lidí a dějů kolem sebe. Zajímat se o lidské činnosti. Učit děti prožívat zvláštní atmosféru svátků a chovat se autenticky. Snažit se porozumět druhým. Chápat rozmanitost cizích kultur. Rozvíjet slovní zásobu k tématu. Spoluvytvářet prostředí pohody a dobrých vztahů.

Znát tradice, zvyky a slavnosti v období adventu a Vánoc. Pociťovat sounáležitost s živou i neživou přírodou a lidmi.  

 

 

Rozvoj klíčových kompetencí dětí:

Poznávat chutě a vůně.

Stříhat, lepit, modelovat.

Zvládnout pohyb s písní a hudbou.

Mít představu o časovém sledu v období adventu.

Tvořit originální výtvory.

Znát činnosti lidí v období předvánočních příprav.

Přednášet, zpívat, vyprávět zážitky.

Zajímat se o lidi různých kultur.

Naslouchat, co říká druhý.

Pomáhat při předvánočních přípravách.

Vylepšovat prostředí třídy.

Hospodárné zacházení s materiály a potravinami.

Sledovat změny v kulturním prostředí.

 

 

4. tematický celek: Pohádková zima

 • Oslavy Nového roku

 • Kouzlo pohádek a vyprávění

 • Jak se dělí rok, roční období, měsíce

 • Kouzlo zimního času

 

Cíle výchovně vzdělávací práce:

Rozvíjet všechny smysly. Chápat souvislost mezi příčinou a následkem. Rozlišovat směry a vzdálenosti. Orientovat se v prostoru. Pochopit rozdíl mezi skutečností a fantazií. Naučit se odpouštět. Umět požádat o pomoc. Seznámit se s lidovými tradicemi a slovesností. Vyvodit důsledky ze situací a dějů kolem. Seznámit se s kulturním odkazem minulých generací.Rozvoj klíčových kompetencí dětí:

Provádět diferenciaci zvuků a tónů.

Koordinovat pohyb ruka - oko.

Zdolávat překážky.

Vědět, jaké nebezpečí může přinést navazování kontaktů s cizími lidmi.

Nalézt poučení z pohádek.

Samostatně volit činnost a dokončit ji.

Vyjadřovat představy pohybem, slovem, výtvarnými a hudebními prostředky a dramatizací.

Vymýšlet pohádky a příběhy.

Vytvářet příběh podle obrázků.

Spontánně tančit a zpívat.

Zastat se slabšího.

Aktivně používat správný slovník.

Rozvíjet humorné situace.

Vytvořit si pozitivní vztah k lidové slovesnosti.

Umět dokončit započatý příběh.

Chápat rozdíly v běhu času ve skutečnosti a v pohádce

 

 

 

Anglická část:

seasons, months, fairy tales, mountains, winter, winter clothes

 • Slovní zásoba k danému tématu

 • Učíme se vyjmenovat měsíce, roční období a dny v týdnu ve správném pořadí

 • Porovnáváme rozdíly ročních období

 • Učíme se o věci správně požádat... Can I have...

 • Poznáváme různou slovní zásobu z příběhů

 • Učíme se uvědomit si opaky a protiklady

 • Porovnáváme velikosti
5. tematický celek: Čas sněhu, ledu a masopust

 • Mráz maluje na okna

 • Masopust

 • Sníh, mráz, chladné počasí

 • Zimní dovolená, sporty

 • Příroda spí

 

Cíle výchovně vzdělávací práce:

Naučit se pohybu a zdravým životním návykům. Uspokojovat životní potřeby. Mít zkušenost s úrazem (prevence, ošetření). Odhadovat rizika ohrožující bezpečnost. Chovat se odpovědně. Zajímat se o lidské činnosti. Znát dohodnutá pravidla. Chtít spolupracovat ve skupině. Seznamovat se s masopustními tradicemi. Poznávat, že lidské aktivity přinášejí své důsledky.

 

Rozvoj klíčových kompetencí dětí:

Provádět aktivně činnosti podporující zdraví.

Vyhledávat příležitosti k pohybu.

Napodobovat některé zimní sporty a umět je pojmenovat.

Vědět, kde a čím může dítě ohrozit zdraví a bezpečnost svou i druhých.

Dodržovat dohodnutá pravidla při zimním sportování.

Umět se orientovat v okolí MŠ.

Umět charakterizovat některé zimní sporty.

Naslouchat, co druhý říká.

Starat se o mladší kamarády.

Znát tradice.

Neubližovat druhým.

Znát změny v přírodě v zimním období.

Umět se přiměřeně obléct.

Umět charakterizovat zimní počasí.

 

 

 

6. tematický celek: Jarní probuzení

 • Příroda se probouzí, postupné oteplování

 • Aprílové počasí

 • Změny v životě lidí

 • Tradice - Vynášení Morany, Pašijový týden, Velikonoce

 

Cíle výchovně vzdělávací práce:

Zdokonalovat koordinaci hrubé a jemné motoriky. Poznat a neodmítat zdravou výživu. Znát názvy některých potravin. Orientovat se v čase. Učit děti citlivě prožívat příchod jara, lidové tradice, oslavu velikonočních svátků. Vytvářet bohatou slovní zásobu. Všímat si změn při přípravě na velikonoční svátky. Seznamovat děti s lidovými tradicemi na jaře. Poznávat jarní přírodu. Vědět o různorodosti jarního počasí. Mít zájem podílet se na pozitivních změnách k podpoře zdraví a přírody.  

 

Rozvoj klíčových kompetencí dětí:

Provádět činnosti podporující zdraví.

Chodit a běhat koordinovaně.

Znát některá tradiční jarní a velikonoční jídla a způsob jejich přípravy.

Znát, které potraviny prospívají zdraví.

Charakterizovat jednotlivá roční období.

Znát činnosti lidí na jaře.

Vyvíjet snahu o dokončení společného úkolu.

Vyprávět vlastní zážitky.

Zapojit se do příprav na Velikonoce.

Vyrábět velikonoční překvapení a vylepšovat prostředí třídy.

Vědět, k jakým změnám dochází v přírodě.

Znát některé názvy rostlin.

Vědět, jak se mění počasí.

Umět se radovat z krás jarní přírody.

Umět vyhledat a pojmenovat různé obrázky rostlin.Anglická část:

Easter, spring nature, insects, food, drink

 • Slovní zásoba k danému tématu

 • Tradice Velikonoc7. tematický celek: Já a moje tělo

 • Lidské tělo

 • Proč je dobré zdravě jíst a pravidelně cvičit

 • Zdraví, nemoc, první pomoc

 

Cíle výchovně vzdělávací práce:

Znát názvy částí těla, smyslových orgánů, některých vnitřních orgánů a jejich funkce. Vědět, že se tělo v průběhu času mění. Ztotožnit se s podobou vlastního těla. Zajímat se o udržování vlastního zdraví. Vědět o významu dodržování osobní hygieny pro zdraví. Mít povědomí o proměně těla při nemocech a úrazech. Poznat shodu, podobnost a rozdíl. Mít představu, že city souvisí s tělesnými projevy. Kontrolovat emoce. Přiměřeně věku umět pomoci nemocnému, či zraněnému. Znát telefonní číslo záchranné služby. Vědět, kde je blízko lékař, zubař, lékárna.   

 

Rozvoj klíčových kompetencí dětí:

Znát smyslové orgány.

Nezesměšňovat tělo své ani druhých.

Provádět relaxační cviky.

Vědět, proč je třeba dodržovat hygienické návyky.

Znát názvy a původ některých potravin.

Vědět o existenci látek poškozujících zdraví.

Pokoušet se lokalizovat zdroj bolesti.

Umět si říci o pomoc.

Skládat puzzle a obrázky.

Znát některá povolání související s péčí o zdraví.

Chápat význam piktogramů.

Předcházet rizikovým situacím.

Starat se o mladší a handicapované děti.

Vyprávět o tom, jak se narodí dítě.

Vědět, jak probíhá život člověka.

Řadit obrázky podle posloupnosti děje.

 

 

 

Anglická část:

body parts, health, sport & leisure, food

 • Slovní zásoba k danému tématu

 • Rozeznáváme levou a pravou stranu

 • Rozeznáváme a učíme se slovní zásobu geometrických tvarů
8. tematický celek: Objevujeme svět

 • Žijeme na Zemi

 • Aby nám bylo dobře na světě

 • Prázdniny, cestování, kempování, u moře

 

Cíle výchovně vzdělávací práce:

Mít pojem o Zemi. Skládat části do celků a rozkládat celky do částí. Rozlišovat směry a vzdálenosti. Orientovat se v prostoru. Rozvíjet cit pro estetické vnímání světa. Chápat, že lidé jsou různí a chovají se různě. Vnímat lidi s jejich odlišnostmi. Uznávat práva druhých. Umět vyjádřit myšlenku. Vědět, ve kterém městě a zemi žijeme. Pochopit rozdíly mezi městem a vesnicí. Vědět, jak chránit životní prostředí. Mít pojem o existenci různých zemí. Znát dopravní prostředky.  

 

Rozvoj klíčových kompetencí dětí:

Pozorovat dění kolem sebe.

Správně třídit, přiřazovat věci podle předem určených vlastností.

Řešit bludiště.

Neposmívat se druhým.

Umět ustoupit a slevit ze svých požadavků.

Umět říci svůj názor.

Poznat symboly ČR.

Poznat Prahu  na fotografii.

Znát některé pamětihodnosti.

Mít představu o Zemi jako planetě.

Poznat některá exotická zvířata a rostliny.

Poznat některé druhy zemského povrchu a odlišná podnebí.

Mít pojem o odlišných kulturách.

Mít zkušenosti s denním i nočním pozorováním oblohy. Anglická část:

Jungle animals, summer clothes, people's appearance

 • Slovní zásoba k danému tématu

 • Učíme se předložky místa

 • Adverbs and adjectives 

 

Anglická část:

Easter, spring nature, insects, food, drink

 • Slovní zásoba k danému tématu

 • Tradice Velikonoc7. tematický celek: Já a moje tělo

 • Lidské tělo

 • Proč je dobré zdravě jíst a pravidelně cvičit

 • Zdraví , nemoc, první pomoc

 

Cíle výchovně vzdělávací práce:

Poznat své tělo, pojmenovat jeho části. Zajímat se o zdravý životní styl. Zajímat se o duševní zdraví, duševní hygienu. Hodnotit své chování a vyvarovat se extrémních projevů nálad a emocí.

Vnímat pozitivně lidi odlišné kultury a rasy. Spolupracovat ve skupině, chovat se empaticky.

Anglická část:

body parts, health, sport & leisure, food

 • Slovní zásoba k danému tématu

 • Rozeznáváme levou a pravou stranu

 • Rozeznáváme a učíme se slovní zásobu geometrických tvarů
8. tematický celek: Objevujeme svět

 • Světadíly, základní fauna, flora

 • Prázdniny, cestování, kempování, u moře

 

Cíle výchovně vzdělávací práce:

Poznat africká zvířata. Objevit význam deštných pralesů pro život zvířat i lidí. Poznat rozdíly mezi životem v Evropě a v Africe. Pochopit důležitost kultury a kulturních tradic. Osvojit si některé obecné znalosti z oblasti zeměpisu. Naučit se používat knihy při vyhledávání informací. Mít základní poznatky o bezpečnosti silničního provozu. Rozvíjet obratnost při venkovních činnostech. Podnítit zájem o věci, o kterých jsme mluvili, četli si, poznávali je. Skládat části do celku a celek rozkládat na jednotlivé části. Umět vyjádřit myšlenku, formulovat otázku i odpověď.

Anglická část:

Jungle animals, summer clothes, people's appearance

 • Slovní zásoba k danému tématu

 • Učíme se předložky místa

 • Adverbs and adjectives

 

 

Publikována: 28.9.2017

Naposled upravena: 11.1.2021

Vytvořil(a): Šárka Johanisová

  Kalendář