Zásady hospodaření

Čl. I – Příjmy spolku

Příjmy spolku tvoří:

a) členský příspěvek členů spolku, a to ve výši stanovené rozhodnutím valné hromady. Výše členského příspěvku se stanoví pevnou částkou na každý kalendářní rok. Členský příspěvek je hrazen v hotovosti třídním učitelům a je splatný do 31. 10. příslušného kalendářního roku. Za evidenci a správu členských příspěvků odpovídá výkonný výbor.

b) dary od rodičů žáků školy, dary od dalších fyzických či právnických osob

c) příjmy z dotací a grantů

Využití prostředků získaných z výše uvedených příspěvků a příjmů schvaluje členská schůze na návrh výkonného výboru. V rámci operativní činnosti spolku může výkonný výbor poskytnout finanční příspěvek na akci ZŠ a MŠ ANGEL nebo spolku, o kterém byli předem členové spolku informováni, a to až do výše 15.000 Kč. Veškeré částky, které přesahují částku 15.000 Kč, musí být schváleny členskou schůzí.

Čl. II – Přijaté dary

Přijatým darem se rozumějí jakákoliv bezúplatně přijatá plnění ve prospěch spolku, a to jak finanční, tak věcná.

Na vyžádání dárce bude s dárcem uzavřena darovací smlouva, popřípadě mu bude vydáno potvrzení o přijatém daru.

Čl. III – Granty, dotace

Dohled nad dodržením grantových či dotačních podmínek, jakož provedení náležitého vyúčtování dotačního titulu, odpovídá vůči poskytovateli grantu či dotace výkonný výbor. Obecné právní účinky a dopady způsobu nakládání s grantovými či dotačními prostředky vůči spolku jakožto právnické osobě tím nejsou dotčeny.

Čl. IV – Okruhy financovaných aktivit

Prostředky spolku budou vynakládány na činnosti určené v čl. III Stanov spolku, zejména na:

a) aktivity ZŠ a MŠ ANGEL v rámci vzdělávacího, výukového a výchovného procesu (např. věcné ceny do soutěží žáků, materiálové zajištění akcí apod.),

b) mimoškolní vzdělávací, výukové a výchovné aktivity žáků ZŠ a MŠ ANGEL, je-li jejich účelem rozvoj školní mládeže,

c) kultivaci školního prostředí ZŠ a MŠ ANGEL – drobné materiálové vybavení, související službové či jiné provozní výdaje atd.

Čl. V – Operativní zásady správy finančních prostředků

Prostředky spolku budou vynakládány výhradně tak, aby nedocházelo k obohacení jednotlivých členů spolku. Osoby, vykonávající funkci v orgánech spolku, tak činí bez nároku na finanční odměnu či jakékoli jiné majetkové zvýhodnění, krom odměny za vedení účetnictví spolku, která bude na každý kalendářní rok odsouhlasena členskou schůzí. Tím není dotčen nárok na úhradu odůvodněných a řádně prokázaných výdajů, pokud takové byly při výkonu funkce anebo v přímé souvislosti s aktivitami spolku vynaloženy (např. úhrada kancelářských potřeb apod.). Posouzení a odsouhlasení tohoto případného nároku na úhradu vynaložených výdajů je v kompetenci výkonného výboru.

Orgány spolku jsou povinny při hospodaření s prostředky spolku dbát řádné péče, prostředky spravovat způsobem minimalizujícím náklady, resp. náklady vynakládat v míře nezbytně nutné k dosažení příslušného účelu.

Čl. VI – Informace o hospodaření

Orgány spolku jsou povinny hospodařit transparentním a průkazným způsobem. Veškeré informace ohledně hospodaření spolku jsou na vyžádání k dispozici kterémukoli členovi spolku, v rozsahu a lhůtě přiměřené daným okolnostem.

Za vedení účetnictví spolku vedené podle zvláštních právních předpisů odpovídá účetní dle mandátní smlouvy.

Účetní závěrka se schvaluje na členské schůzi.

Čl. VII – Obsluha účtu, podpisová práva k účtu

Finanční prostředky spolku jsou shromažďovány na běžném účtu, znějícím na jméno spolku, popřípadě v hotovosti v pokladně spolku. Za správu a náležitou evidenci peněz v hotovosti přitom odpovídá účetní jako člen spolku.

Nositeli podpisových práv k bankovnímu účtu je výhradně:

  • předseda spolku
  • místopředseda spolku

s tím, že každý z nich je oprávněn nakládat s prostředky na účtu spolku samostatně, výhradně v souladu s těmito zásadami hospodaření a stanovami, a to za účelem dosažení deklarovaných cílů spolku.

Čl. VIII – Právní účinky zásad hospodaření

Tyto zásady jsou po schválení výkonným výborem interním předpisem spolku, právně závazným pro všechny jeho členy a orgány.

 

Publikována: 19.4.2015

Naposled upravena: 16.10.2017

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies