Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání 2018/2019

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích ve školním roce 2018/2019 naleznete na stránkách MŠMT

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

http://www.atlasskolstvi.cz/a7470-prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani

PŘIHLÁŠKA

 - pro první kolo přijímacího řízení na střední školy je možné podat dvě přihlášky
 - přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého žáka
 - přihláška se podává vždy řediteli střední školy, do níž se uchazeč hlásí, a to do 1. března 2019, resp. do 30. listopadu 2018 v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou přihláška se podává na tiskopise MŠMT - http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1
 - přihlášku si může žák vyzvednout i ve škole u paní hospodářky Papíkové
 - přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem nezletilého žáka
 - povinnou náležitostí přihlášky je také souhlas ( podpis ) uchazeče
 - součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče - POUZE pokud jej střední škola pro daný studijní obor vyžaduje ( potvrzení od lékaře je přímo na tiskopise)
 - povinnou náležitostí přihlášky je potvrzení hodnocení výsledků vzdělávání žáka v posledních dvou ročnících - přímo v tiskopise potvrzuje základní škola
 - Žák předá řádně vyplněnou přihlášku na obory s talentovou zkouškou třídnímu učiteli do 26. 11. 2018, na SŠ bez talentové zkoušky do 25. 2. 2019
 - další doklady, které jsou součástí přihlášky :
1. v případě zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění uchazeče posudek školního poradenského zařízení ( PPP, SPC ) - přikládané doklady musí být v originále nebo v úředně ověřené kopii
2. další doklady související s přijímacím řízením - doklady o výsledcích v odborných soutěžích - přikládané doklady musí být v originále nebo v úředně ověřené kopii

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 - k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek
 - zápisový lístek obdrží žák u paní hospodářky Papíkové. Každý uchazeč o vzdělávání na střední škole obdrží jeden zápisový lístek
 - úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn seznam přijatých žáků (webové stránky, budova střední školy)
 - nepotvrdí - li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy

 

Publikován: 9.11.2018

Vytvořil(a): Vladimír Bílek

  Kalendář