Střední školy - přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018
po novele č. 178/2016 Sb. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

Informace k přijímacímu řízení

Pro první kolo přijímacího řízení mohou uchazeči podávat dvě přihlášky přímo k rukám ředitelů SŠ, a to do 1. března 2017, u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2016.

V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotná přijímací zkouška se nekoná v oborech vzdělání s talentovou zkouškou (s vyjímkou oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou).

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny:

  • 1. termín: 12. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání, 18. dubna 2017 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
  • 2. termín: 19. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání, 20. dubna 2017 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

  • 1. termín: 11. května 2017
  • 2. termín: 12. května 2017

Přípravu, zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Každý uchazeč může konat oba testy dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné SŠ, na níž se uchazeč hlásí, nejpozději do 28. dubna 2017.

V přijímacím řízení se může, ale nemusí konat „školní přijímací zkouška". Obsah a formu stanovuje ředitel školy. Školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, pokud je ředitelem školy stanovena, se u maturitních oborů vzdělání koná v pracovních dnech v termínu od 12. dubna do 28. dubna 2017 a v nematuritních oborech v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2017.

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou se v prvním kole přijímacího řízení koná v termínech od 15. do 31. ledna 2017. Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2017. V oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v  pracovních dnech v termínech od 2. ledna do 15. února 2017. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví dva termíny talentové zkoušky.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané SŠ slouží zápisový lístek (ZL), žák ZL obdrží na základní škole nejpozději do 15. března.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88.

Další informace k přijímacímu řízení najdete v přiloženém souboru (pod tímto příspěvkem).

 

Obrázek: Pixabay.com [online]. [cit. 2016-11-06]. K dispozici tady pod licencí Creative Commons CC0 Public Domain (volné dílo).

Přiložené soubory:

Publikován: 6.11.2016

Vytvořil(a): Administrátor Webu

  Kalendář