Informace o provozu školy od 12.dubna 2021

Informace o provozu školy  od 12.dubna 2021

Vážení rodiče,

od 12.4. 2021 začíná probíhat rotační výuka dětí přípravné třídy a žáků 1.stupně základní školy.

Třídy se budou prezenčně vyučovat vždy v jednom týdnu, další týden bude výuka probíhat distančně.

Rozpis prezenční výuky:

1.týden (od 12.4.2021)  – 1.A, 1.D, 1.E, 2.B, 2.D, 3.A, 3.D, 4.B, 4.C, 4.D, 5.C. 5.D

2.týden (od 19.4.2021) – PT, 1.B, 1.C, 2.A, 2.C, 2.E, 3.B, 3.C, 3.E, 4.A, 5.A, 5.B, 5.E

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je přítomnost dětí i pedagogů na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.

Prezenční výuka probíhá každý všední den od pondělí do pátku. Testovacím dnem bude pondělí a čtvrtek.

Pokud se některý žák, student nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

 V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ a žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit lékařským potvrzením.

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní.

Bližší informace připravujeme a obdržíte je prostřednictvím svých třídních učitelů.

Milí rodiče, děkujeme Vám za spolupráci!

                                                                            Iva Cichoňová, ředitelka školy

Přiložené soubory:

Publikován: 7.4.2021

Vytvořil(a): Iva Cichoňová

  Kalendář