Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 podalo prostřednictvím svých zákonných zástupců 182 uchazečů, z toho:

 

1. Dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy – 81 dětí

 2. Dítě s místem trvalého pobytu v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku) – 15 dětí

 3. Dítě s místem trvalého pobytu v dané městské části – 46 dětí

 4. Dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku) – 6 dětí

 5. Dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části – 26 dětí

 6. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha – 8 dětí

Kapacita školy umožňuje přijmout pouze 96 dětí, proto byly přijaty děti podle zákonného kritéria č.1 a podle kritéria č.2.

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165, odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla že,

vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole ANGEL v Praze 12 od školního roku 2017/18 u dětí s těmito registračními čísly:

 

002

022

050

077

097

154

003

023

051

079

098

156

004

025

053

080

099

159

005

026

054

082

110

161

006

027

056

083

113

163

007

028

057

084

115

167

008

029

060

085

117

173

010

030

061

086

121

175

011

032

065

087

125

177

014

033

066

089

126

178

015

039

067

090

132

180

016

040

068

091

135

181

017

042

071

092

141

182

018

044

072

093

142

183

020

047

074

095

146

186

021

049

075

096

151

194

 

 V případě, že se zákonný zástupce přijatého dítěte dodatečně rozhodl, že jeho dítě nastoupí do jiné základní školyžádáme, aby nám tuto skutečnost neprodleně sdělil, abychom mohli oslovit případné další zájemce.

  • O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné "Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání", které bude součástí spisu dítěte ve škole. Rozhodnutí nebude zasíláno poštou, dokument lze vyzvednout osobně po dohodě s hospodářkou školy.
  • Zákonným zástupcům nepřijatých žáků bude "Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání" zasláno v písemné podobě na uvedenou adresu.
  • Seznamy jednotlivých tříd  budou zveřejněny před informační schůzkou pro rodiče budoucích prvňáků, která se koná 12. 6. 2017 v 17.00 hod. v hlavní budově školy.

 

Žádost o odklad školní docházky

Odklad školní docházky povolen pro:

094

204

216

231

242

246

130

206

222

233

243

 

134

211

226

236

244

 

143

212

228

240

245

 

 

Přerušení správního řízení – do doby doložení kompletních podkladů pro OŠD (nejpozději do 31. 5. 2017):

009

208

013

214

048

218

157

224

190

247

 

Správní řízení o přijetí dětí do přípravné třídy se přerušujez důvodu neúplné dokumentace u dětí s registračním číslem 184, 209, 215, 219, 225, 237, 238, a to do doby doložení všech podkladů (nejpozději však do 31. 5. 2017).

 

 

 

 

 

 

 

Publikován: 18.5.2017

Naposled upraven: 22.5.2017

Vytvořil(a): Marie Horčičková

  Kalendář

Čtvrtek 26.10.

Podzimní prázdniny

Pátek 27.10.

Podzimní prázdniny