Testování uchazečů o studium na středních školách

Testování uchazečů o studium na středních školách

Vážení rodiče,

 

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 s účinností od 26. 4. 2021 se: 

osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), umožní osobní  přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce  (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu,  pouze pokud  

  1. a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
  2. b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního  preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole,  které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak. 

 

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit 

  1. a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19  a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2  nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 
  2. b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC  antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu  na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo 
  3. c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění  COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového  schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně  14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu  podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti  na přijímacím řízení podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem. 

 

Pokud budete mít zájem o to, aby se Vaše dítě, které se hlásí na střední školu (žáci devátého ročníku, uchazeči o studium na víceletých gymnáziích z pátého a sedmého ročníku), testovalo ve škole, sdělte tuto informaci třídnímu učiteli nejpozději v pondělí 19. 4. 2021.

Termín testování pro přihlášené zájemce z devátého ročníku je středa 28. 4. 2021, pro zájemce z pátého a sedmého ročníku pak pátek 30. 4. 2021. Bližší informace o organizaci testování sdělíme nejpozději ve středu 21. 4. 2021.

                                                                                                 

                                                                                                                         Iva Cichoňová

 

 

Přiložené soubory:

Publikován: 12.4.2021

Vytvořil(a): Petra Kohoutová

  Kalendář