SE ŠKOLOU JE FAJN, I KDYŽ JE OFF/ONLINE

Rádi bychom vás seznámili s následujícími preventivními aktivitami, které jsme připravili pro vaše děti v tomto školním roce.

SE ŠKOLOU JE FAJN, I KDYŽ JE OFF/ONLINE

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

předchozí dva školní roky byly pro udržení dobrých vztahů ve třídě, podpoře spolupráce a vytváření bezpečného prostředí nepříliš příznivé. Uvědomujeme si, že se tento stav u mnohých odrazil i na motivovanosti žáků pro studium, plnění školních povinností, udržení pracovních návyků a přípravě na další vzdělávání.

V tomto školním roce se proto zaměříme na preventivní aktivity podporující třídní kolektiv. Během měsíce září proběhne v šestých ročnících Adaptační program v časové dotaci 4 vyučovací hodiny. Adaptační program slouží ke snadnějšímu přechodu třídy z prvního na druhý stupeň.

Adaptační program má jasně danou strukturu, je veden interaktivní formou pracovníkem Školního poradenského pracoviště. Žáci jsou v maximální míře zapojováni do programu a svou dynamikou a naladěním ovlivňují obsah i průběh setkání. Přebírají tak do jisté míry zodpovědnost za průběh a výsledek programu. V těchto programech jsou žáci vnímáni jako plně kompetentní osobnosti.

V průběhu programu mají žáci možnost pracovat individuálně i ve skupinách, rozvíjet schopnost spolupráce, podpořit pozitivní klima v třídním kolektivu. 

Cílem adaptačního programu je rozvíjení psychosociálních dovedností žáků, podpořit navazování přátelských vztahů s vrstevníky, podpořit vhodné vzorce komunikace a spolupráce, schopnost být citlivý k druhým.

Po ukončení tohoto programu pokračuje třídní učitel v další práci s třídním kolektivem prostřednictvím Třídnických hodin a Dní pro třídu.

Jen v dobrém a bezpečném kolektivu, lze rozvíjet jednotlivce a podporovat jej v dalším rozvoji.

 

S pozdravem a přáním úspěšného školního roku 2021/2022

PhDr. Alena Petriščová

Speciální pedagog – etoped, školní metodik prevence

Publikován: 8.9.2021

Vytvořil(a): Vladimír Bílek

Podporujeme a děkujeme