Členská schůze Spolku BOSMA ANGEL

Informace pro rodiče dětí z bilingvních tříd mateřské školy.

Spolek BOSMA ANGEL, Hasova 3094/3, Praha 4 - Modřany, 143 00, IČO: 22708537

 

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Spolku BOSMA ANGEL

Výkonný výbor Spolku BOSMA ANGEL tímto svolává členskou schůzi rodičů dětí navštěvujících
bilingvní třídy v MŠ Angelka, tj. členů spolku, která se bude konat
ve středu dne 11. září 2019 od 17:00 hod v budově MŠ Angelovova,

MŠ v ulici Angelovova, Praha 4.

Program členské schůze:
1. Prezence členů spolku a podpis Prezenční listiny
2. Zahájení členské schůze, volba orgánů členské schůze, schválení programu členské
schůze
3. Schválení výše členského příspěvku pro školní rok 2019/2020 a způsob úhrady
4. Schválení výše finančního daru škole pro školní rok 2019/2020
5. Volba členů výkonného výboru
6. Návrh rozpočtu na nový školní rok
7. Informace k hospodaření v roce 2017/2018, 2018/2019
8. Diskuse

Každý člen je povinen podepsat se při příchodu na Prezenční listinu tak, abychom zjistili, zda
členská schůze je usnášeníschopná. V případě své neúčasti na schůzi můžete zmocnit k
jednání a zastupování třetí osobu. Text plné moci uvádíme v příloze této pozvánky a není
potřeba jej úředně ověřovat.
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů spolku.
Způsoby distribuce pozvánek:
Zasláním elektronickou poštou na e-mail členů spolku, umístěním na nástěnky ke třídám,
umístění na web.

Těšíme se na Vaši účast.
V Praze 26.8.2019

Vanda Veselá

člen výkonného výboru spolku

Přiložené soubory:

Publikován: 29.8.2017

Naposled upraven: 4.9.2019

Vytvořil(a): Andrea Melzerová

  Kalendář