Členská schůze Spolku BOSMA ANGEL

Informace pro rodiče dětí z bilingvních tříd mateřské školy.

Spolek BOSMA ANGEL, Hasova 3094/3, Praha 4 - Modřany, 143 00, IČO: 22708537

 

P O Z V Á N K A

 

na členskou schůzi Spolku BOSMA ANGEL

 

Výkonný výbor Spolku BOSMA ANGEL tímto svolává členskou schůzi rodičů dětí navštěvujících bilingvní třídy v MŠ Angelka, tj. členů spolku, která se bude konat ve středu dne 6. září 2017 od 17:00 hod v nové budově MŠ, MŠ v ulici Angelovova, Praha 4.

 

Program členské schůze:
1. Prezence členů spolku a podpis Prezenční listiny
2. Zahájení členské schůze, volba orgánů členské schůze, schválení programu členské schůze
3. Schválení výše členského příspěvku pro školní rok 2017/2018 a způsob úhrady
4. Schválení výše finančního daru škole pro školní rok 2017/2018
5. Volba členů výkonného výboru
6. Návrh rozpočtu na nový školní rok
7. Informace k hospodaření v roce 2016/2017
8. Diskuse


Každý člen je povinen podepsat se při příchodu na Prezenční listinu tak, abychom zjistili, zda členská schůze je usnášeníschopná. V případě své neúčasti na schůzi můžete zmocnit k jednání a zastupování třetí osobu. Text plné moci uvádíme v příloze této pozvánky a není potřeba jej úředně ověřovat. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů spolku.


Těšíme se na Vaši účast.

 

V Praze 28.8.2017

 

Andrea Melzerová
předseda výkonného výboru spolku

Přiložené soubory:

Publikován: 29.8.2017

Naposled upraven: 1.9.2017

Vytvořil(a): Andrea Melzerová

  Kalendář